Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Định khoản
Nợ TK 152, 155, 156 Giá trị nguyên liệu, hàng hoá sau gia công
     Có TK 154 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

2. Mô tả nghiệp vụ
Đối với những nguyên vật liệu được được gửi đi gia công, sau khi gia công xong được gửi trả lại sẽ phát sinh các hoạt động sau: 
  1. Kế toán kho lập Phiếu nhập kho hàng gửi đi gia công chế biến, sau đó chuyển Kế toán trưởng ký duyệt.
  2. Căn cứ vào phiếu nhập kho, Thủ kho kiểm, nhận hàng và ký vào Phiếu nhập kho.
  3. Thủ kho ghi sổ kho, còn Kế toán ghi sổ kế toán kho.
3. Hướng dẫn trên phần mềm
Với nghiệp vụ nhập lại kho hàng gửi đi gia công, chế biến, kế toán ghi nhận như sau:
Bước 1: Ghi nhận chi phí đối với hàng gửi đi gia công, chế biến

Bước 2: Nhập lại kho hàng gửi đi gia công, chế biến sau khi hoàn thành


Xem thêm