Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 2. Hướng dẫn theo nghiệp vụ > 2.7. Kho > Xuất kho > Xuất nguyên vật liệu, hàng hoá góp vốn, đầu tư vào công ty khác

Xuất nguyên vật liệu, hàng hoá góp vốn, đầu tư vào công ty khác


Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Định khoản

2. Mô tả nghiệp vụ

3. Hướng dẫn trên phần mềmXem thêm