Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 2. Hướng dẫn theo nghiệp vụ > 2.7. Kho > Xuất kho > Xuất hàng hoá mang đi biếu, tặng, sử dụng nội bộ

Xuất hàng hoá mang đi biếu, tặng, sử dụng nội bộ


Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Định khoản

2. Mô tả nghiệp vụ

3. Hướng dẫn trên phần mềm

 Xem thêm