Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 2. Hướng dẫn theo nghiệp vụ > 2.7. Kho > Xuất kho > Xuất hàng cho các đơn vị (chi nhánh) hạch toán phụ thuộc

Xuất hàng cho các đơn vị (chi nhánh) hạch toán phụ thuộc


Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Định khoản

2. Mô tả nghiệp vụ

3. Hướng dẫn trên phần mềm

 Xem thêm