Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 2. Hướng dẫn theo nghiệp vụ > 2.7. Kho > Lắp ráp, tháo dỡ > Xuất kho hàng hoá để tháo dỡ và nhập thành phẩm được tháo dỡ

Xuất kho hàng hoá để tháo dỡ và nhập thành phẩm được tháo dỡ


Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Định khoản

2. Mô tả nghiệp vụ

3. Hướng dẫn trên phần mềm
Xem thêm