Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 2. Hướng dẫn theo nghiệp vụ > 2.7. Kho > Sắp xếp thứ tự chứng từ nhập, xuất

Sắp xếp thứ tự chứng từ nhập, xuất


Cho phép sắp lại thứ tự lập của các chứng từ nhập, xuất kho trong cùng một ngày nhằm phục vụ cho việc tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân tức thời, nhập trước xuất trước và đích danh => chức năng này chỉ áp dụng được với các chứng từ chưa được ghi sổ.

Cách thao tác

  • Vào menu Nghiệp vụ\Kho\Sắp xếp thứ tự chứng từ nhập, xuất.
  • Chọn ngày có nhu cầu sắp xếp lại chứng từ nhập, xuất.
  • Chọn chứng từ nhập, xuất kho cần thay đổi, sau đó nhấn chọn vào mũi tên lên, xuống để thay đổi thứ tự của chứng từ trên danh sách.
 
  • Sau khi sắp xếp xong, nhấn Cất.


Xem thêm