Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Tra cứu nhanh công nợ đối của từng khách hàng hoặc của tất cả các khách hàng. Đồng thời phân tích được công nợ theo thời hạn nợ: quá hạn, sắp đến hạn...
2. Các bước thực hiện
1. Vào phân hệ Bán hàng\tab Công nợ.
2. Nhập ngày cần thống kê và chọn loại nợ, tình trạng nợ.
3. Nhấn Lấy dữ liệu. => Chương trình sẽ tự động liệt kê tất cả các khách hàng có phát sinh công nợ theo điều kiện vừa thiết lập.

  • Tab Phân tích nợ: hiển thị công nợ chi tiết theo hạn nợ và tình trạng nợ. Trong đó:
    • Thông tin hạn nợ sẽ được chương trình tự động tính căn cứ vào Hạn thánh toán đã được cập nhật trên chứng từ bán hàng.
    • Thông tin tình trạng nợ sẽ được chương trình tự động cập nhật căn cứ vào thông tin bên tab Chi tiết nợ.
  • Tab Chi tiết nợ: liệt kê tất cả các chứng từ phát sinh công nợ của khách hàng. => Tại đây Kế toán cũng có thể cập nhật lai tình trạng đối với từng khoản nợ bằng cách nhấn chuột phải, chọn Cập nhật tình trạng nợ và chọn tình trạng tương ứng.

3. Lưu ý

  • Có thể đưa thông tin khách hàng vào một đợt thu nợ đang được quản lý trên tab Thu nợ bằng cách:
1. Nhấn chuột phải vào thông tin khách hàng trên danh sách, chọn Đưa khách hàng vào danh sách thu nợ.

2. Chọn đợt thu nợ cần đưa khách hàng vào:
  • Nếu đã có sẵn đợt thu nợ bên tab Thu nợ, thì tích Thêm vào đợt thu nợ có sẵn và chọn đợt thu nợ.
  • Nếu chưa có đợt thu nợ bên tab Thu nợ, thì tích chọn Thêm vào đợt thu nợ mới và khai báo mới một đợt thu nợ.
 3. Nhấn Cất.


Xem thêm