Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Thực hiện đối trừ giữa chứng từ công nợ với chứng từ thanh toán của từng khách hàng, nhằm mục đích theo dõi công nợ phải trả chi tiết theo từng chứng từ bán hàng của từng khách hàng cụ thể.  
2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Đối trừ chứng từ cho từng Khách hàng

2.2. Đối trừ chứng từ cho nhiều khách hàng

2.3. Bỏ chứng từ đối trừ công nợ của khách hàng


Xem thêm