Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Hỗ trợ lập và xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng trong trường hợp đơn vị sử dụng phần mềm để quản lý và phát hành hóa đơn.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Trường hợp lập hóa đơn cùng với chứng từ bán hàng

2.2. Trường hợp lập chứng từ bán hàng trước, hóa đơn sau

2.3. Trường hợp lập hóa đơn trước, chứng từ bán hàng sau
3. Lưu ý
Với các đơn vị không sử dụng phần mềm để quản lý và phát hành hóa đơn, khi lập chứng từ bán hàng (trên tab Bán hàng) và hóa đơn (trên tab Xuất hóa đơn), Kế toán sẽ nhập trực tiếp thông tin mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn tại mục Hóa đơn.


Xem thêm