Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Thực hiện bù trừ công nợ phải thu và công nợ phải trả của một đối tượng (khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên) vừa là khách hàng, vừa là nhà cung cấp,...  
2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Bù trừ công nợ theo hóa đơn

2.2. Bù trừ công nợ theo tài khoản


Xem thêm