Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Thực hiện đối trừ giữa chứng từ công nợ với chứng từ thanh toán của từng nhà cung cấp, nhằm mục đích theo dõi công nợ phải trả chi tiết theo từng chứng từ mua hàng của từng nhà cung cấp cụ thể.  
2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Đối trừ chứng từ cho từng nhà cung cấp

2.2. Đối trừ chứng từ cho nhiều nhà cung cấp

2.3. Bỏ chứng từ đối trừ công nợ của nhà cung cấp


Xem thêm