Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Bước 1: Thêm mã thống kê.
Bước 2: Sửa mẫu chứng từ để hiển thị thêm cột Mã thống kê. Xem tại đây.
Bước 3: Xem báo cáo tổng hợp theo mã thống kê. Xem tại đây.



Xem thêm