Kiểm tra dữ liệu sau khi chuyển đổi SME 2015 lên SME 2020

 • Sau khi chuyển đổi thành công, thực hiện Bảo trì dữ liệu.
  • Trên SME2020, mở dữ liệu vừa chuyển đổi lên, xuất hiện thông báo.

  • Nhấn OK.
  • Chọn kỳ thực hiện bảo trì.
  • Nhấn Thực hiện.

Lưu ý: Trường hợp thực hiện Tách dữ liệu kế toán khi chuyển đổi dữ liệu thì tại bước bảo trì dữ liệu phải tích chọn Ghi sổ các chứng từ chưa ghi sổ để phần mềm lấy lên được số dư đầu kỳ cho dữ liệu được tách.

 • Sau khi bảo trì thành công, kiểm tra lại kết quả chuyển đổi xem có chính xác so với dữ liệu trên MISA SME.NET 2015 hay không, bằng cách kiểm tra một số báo cáo sau:
  • Bảng cân đối tài khoản
  • Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng
  • Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp
  • Tổng hợp công nợ nhân viên
  • Tổng hợp tồn kho
  • Sổ tài sản cố định
  • Sổ theo dõi CCDC
 • Ngoài ra, trong quá trình chuyển đổi có phát sinh một số tình huống, kế toán có thể tham khảo cách xử lý tại đây.

Xem thêm

Các thay đổi sau khi chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2015 lên MISA SME.NET 2020 do cập nhật Thông tư 133:

Dữ liệu trên MISA SME.NET 2015

Dữ liệu trên MISA SME.NET 2020

Một số thay đổi sau khi chuyển lên MISA SME.NET 2020

Hệ thống tài khoản

Hệ thống tài khoản

Chuyển đổi danh mục TK từ MISA SME.NET 2015 lên, đồng thời cập nhật TK của TT133 theo bảng ghép TK khi thực hiện chuyển đổi

TK ngoài bảng

Bỏ TK ngoài bảng

MISA SME.NET 2020 bỏ các TK ngoài bảng theo TT133, vì vậy dữ liệu sau khi chuyển đổi lên sẽ có một số thay đổi sau:

 • Nếu có phát sinh dữ liệu trên TK 002, 003:
  • Chương trình tự động tích chọn Có phát sinh hàng nhận giữ hộ, gia công, nhận bán hộ, ký gửi, ký cược trên Hệ thống\Tùy chọn\Vật tư hàng hoá.
  • Bổ sung thêm cột Hàng hóa giữ hộ/bán hộ trên các chứng từ: Mua hàng nhập kho, Trả lại hàng mua nhập kho (tích chọn Trả lại hàng trong kho), Bán hàng kiêm phiếu xuất, Hàng bán bị trả lại kiêm phiếu nhập, Nhập kho, Xuất kho và dữ liệu được xử lý như sau:
   • Nếu phát sinh dữ liệu trên TK 002, thì mặc định chọn giá trị là Hàng hoá giữ hộ, gia công tại cột Hàng hóa giữ hộ/bán hộ và xoá số liệu tại cột TK 002.
   • Nếu phát sinh dữ liệu trên TK 003, thì mặc định chọn giá trị là Hàng hoá bán hộ, ký gửi tại cột Hàng hóa giữ hộ/bán hộ và xoá số liệu tại cột TK 003.
  • Bỏ số dư đầu kỳ của TK 002, 003.
 • Nếu có phát sinh dữ liệu trên TK 007:
  • Xóa số dư đầu kỳ của TK 007.
  • Xóa các chứng từ ghi đồng thời TK 007.
 • Nếu phát sinh dữ liệu trên TK 001, 004, chương trình sẽ không hỗ trợ theo dõi, kế toán phải tự theo dõi ngoài tệp Excel:
  • Đối với số dư thì xóa số dư các TK này.
  • Đối với chứng từ phát sinh thì xóa thông tin tại cột TK.

TK giảm trừ doanh thu

Bỏ các TK giảm trừ doanh thu

MISA SME. NET 2020 bỏ các TK giảm trừ doanh thu theo TT133, vì vậy dữ liệu sau khi chuyển đổi lên sẽ có một số thay đổi sau:

 • Bổ sung thêm cột Nghiệp vụ giảm trừ DT trên các chứng từ: thu/chi tiền mặt, tiền gửi, chứng từ nghiêp vụ khác.
 • Với chứng từ hạch toán vào TK 5211, thì mặc định chọn giá trị là Chiết khấu thương mại (bán hàng) tại cột Nghiệp vụ giảm trừ DT. Riêng trên chứng từ kết chuyển lãi lỗ thì bỏ trống giá trị.
 • Với chứng từ hạch toán vào TK 5212, thì mặc định chọn giá trị là Trả lại hàng bán tại cột Nghiệp vụ giảm trừ DT. Riêng trên chứng từ kết chuyển lãi lỗ thì bỏ trống giá trị.
 • Với chứng từ hạch toán vào TK 5213, thì mặc định chọn giá trị là Giảm giá hàng bán tại cột Nghiệp vụ giảm trừ DT. Riêng trên chứng từ kết chuyển lãi lỗ thì bỏ trống giá trị.

Công thức thiết lập báo cáo tài chính

Không chuyển đổi công thức từ MISA SME.NET 2015 lên

Do mẫu và cách lấy số liệu báo cáo tài chính theo TT133 thay đổi nhiều chỉ tiêu so với QĐ48, vì vậy không chuyển đổi công thức báo cáo từ MISA SME.NET 2015 lên mà lấy theo công thức mới nhất trên MISA SME.NET 2020.

 

Cập nhật 25/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay