Phân bổ chiết khấu

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Bán hàng > Bán hàng > Chứng từ bán hàng >

Phân bổ chiết khấu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép phân bổ chiết khấu thương mại cho từng mặt hàng được bán.

Cách thao tác

Khi khai báo mới một chứng từ bán hàng, kế toán chọn chức năng Phân bổ chiết khấu, thao tác các bước như hình dưới đây

HDSD_BANHANG_chungtubanhang_phanbochietkhau

Sau khi khai báo xong các thông tin cần thiết, nhấn Cất

NOTE_iconnote Khi lập chứng từ bán hàng, có tích chọn Kiêm phiếu xuất kho thì sau khi cất chứng từ hệ thống sẽ tự động sinh phiếu xuất kho. Thông tin chi tiết xem tại đây