Chọn chứng từ mua hàng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Bán hàng > Bán hàng > Chứng từ bán hàng >

Chọn chứng từ mua hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép lập chứng từ bán hàng từ các Chứng từ mua hàngChứng từ mua hàng nhiều hóa đơn đã được lập

Cách thao tác

Khi khai báo mới một chứng từ bán hàng, chọn thông tin Lập từ mua hàng được sử dụng để lập chứng từ bán hàng:

R21.18.02

Tích chọn Kiêm phiếu xuất kho nếu muốn lập chứng từ bán hàng đồng thời sinh tự động phiếu xuất. Thông tin chi tiết xem tại đây

Thiết lập điều kiện để tìm kiếm chứng từ mua hàng => có thể tìm kiếm chính xác theo Số chứng từ hoặc tìm kiếm theo Nhà cung cấp

Sau khi chọn các chứng từ mua hàng cần lấy, nhấn Đồng ý => hệ thống sẽ tự động lấy thông tin từ chứng từ mua hàng được tích chọn ra chứng từ bán hàng:

R21.18.01

Khai báo các thông tin còn thiếu trên chứng từ bán hàng, sau đó nhấn Cất.