Chọn hoá đơn bán hàng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Bán hàng > Bán hàng > Chứng từ bán hàng >

Chọn hoá đơn bán hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép lập chứng từ bán hàng từ các hoá đơn bán hàng đã được lập trên phân hệ tab Xuất hoá đơn => áp dụng trong trường hợp lập hoá đơn bán hàng trước, sau đó mới nhập chứng từ bán hàng.

Cách thao tác

Khi khai báo mới một chứng từ bán hàng, chọn thông tin hóa đơn được sử dụng để lập chứng từ bán hàng:

HDSD_BANHANG_chungtubanhang_chonhoadonbanhang_b1

Tích chọn Kiêm phiếu xuất kho nếu muốn lập chứng từ bán hàng đồng thời sinh tự động phiếu xuất. Thông tin chi tiết xem tại đây

Thiết lập điều kiện để tìm kiếm hóa đơn => có thể tìm kiếm chính xác hóa đơn hoặc tìm kiếm theo khách hàng.

Nhấn Đồng ý => hệ thống sẽ tự động lấy thông tin hóa đơn vừa được chọn ra chứng từ bán hàng:

HDSD_BANHANG_chungtubanhang_chonhoadonbanhang_b2

Khai báo các thông tin còn thiếu trên chứng từ bán hàng, sau đó nhấn Cất.

Xem thêm

Tìm nhanh hoá đơn bán hàng

Tìm nhanh đối tượng (khách hàng)