Chọn phiếu xuất

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Bán hàng > Bán hàng > Chứng từ bán hàng >

Chọn phiếu xuất

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép lập chứng từ bán hàng từ các phiếu xuất kho đã được lập trên phân hệ Kho\tab Nhập, xuất kho => áp dụng trong trường hợp lập phiếu xuất kho trước, sau đó mới nhập chứng từ bán hàng.

Cách thao tác

Khi khai báo mới một chứng từ bán hàng, chọn thông tin phiếu xuất được sử dụng để lập chứng từ bán hàng:

HDSD_BANHANG_chungtubanhang_Chonphieuxuat_b1

Tích chọn Kiêm phiếu xuất kho nếu muốn lập chứng từ bán hàng đồng thời sinh tự động phiếu xuất. Thông tin chi tiết xem tại đây

Thiết lập điều kiện để tìm kiếm phiếu xuất => có thể tìm kiếm chính xác phiếu xuất hoặc tìm kiếm theo khách hàng.

Nhấn Đồng ý => hệ thống sẽ tự động lấy thông tin phiếu xuất vừa được chọn ra chứng từ bán hàng:

HDSD_BANHANG_chungtubanhang_Chonphieuxuat_b2

Khai báo các thông tin còn thiếu trên chứng từ bán hàng, sau đó nhấn Cất.

Xem thêm

Tìm nhanh phiếu xuất kho

Tìm nhanh đối tượng (khách hàng)