Chọn hợp đồng bán

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Bán hàng > Bán hàng > Chứng từ bán hàng >

Chọn hợp đồng bán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép lập chứng từ bán hàng từ các hợp đồng bán hàng đã được lập trên phân hệ Hợp đồng\tab Hợp đồng bán.

Cách thao tác

Khi khai báo mới một chứng từ bán hàng, chọn thông tin hợp đồng bán được sử dụng để lập chứng từ bán hàng:

HDSD_BANHANG_chungtubanhang_chonhopdongban_b1

Tích chọn Kiêm phiếu xuất kho nếu muốn lập chứng từ bán hàng đồng thời sinh tự động phiếu xuất kho. Thông tin chi tiết xem tại đây

Thiết lập điều kiện để tìm kiếm hợp đồng bán => có thể tìm kiếm chính xác hợp đồng bán hoặc tìm kiếm theo khách hàng.

Sau khi chọn các mặt hàng và nhập số lượng hàng được bán tại cột số lượng được giao, nhấn Đồng ý => hệ thống sẽ tự động lấy thông tin các mặt hàng vừa được chọn ra chứng từ bán hàng:

HDSD_BANHANG_chungtubanhang_chonhopdongban_b2

Khai báo các thông tin còn thiếu trên chứng từ bán hàng, sau đó nhấn Cất.

Xem thêm

Tìm nhanh hợp đồng bán

Tìm nhanh đối tượng (khách hàng)