Chọn đơn đặt hàng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Bán hàng > Bán hàng > Chứng từ bán hàng >

Chọn đơn đặt hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép lập chứng từ bán hàng từ các đơn đặt hàng đã được lập trên tab Đơn đặt hàng.

Cách thao tác

Khi khai báo mới một chứng từ bán hàng, chọn thông tin đơn đặt hàng được sử dụng để lập chứng từ bán hàng:

HDSD_BANHANG_chungtubanhang_chondonhang_b1

Tích chọn Kiêm phiếu xuất kho nếu muốn lập chứng từ bán hàng đồng thời sinh tự động phiếu xuất hóa đơn. Thông tin chi tiết xem tại đây

Thiết lập điều kiện để tìm kiếm đơn đặt hàng => có thể tìm kiếm chính xác đơn đặt hàng hoặc tìm kiếm theo khách hàng.

Sau khi chọn các mặt hàng và nhập số lượng hàng được bán tại cột Số lượng giao, nhấn Đồng ý => hệ thống sẽ tự động lấy thông tin các mặt hàng vừa được chọn ra chứng từ bán hàng:

HDSD_BANHANG_chungtubanhang_chondonhang_b2

Khai báo các thông tin còn thiếu trên chứng từ bán hàng, sau đó nhấn Cất.

Xem thêm

Tìm nhanh đơn đặt hàng

Tìm nhanh đối tượng (khách hàng)