Chứng từ bán hàng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Bán hàng > Bán hàng >

Chứng từ bán hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép lập các chứng từ bán hàng tại doanh nghiệp như: bán hàng trong nước, bán hàng xuất khẩu, bán đại lý...

Cách thao tác

hmtoggle_plus1Lập chứng từ bán hàng hoá, dịch vụ trong nước

Tại phân hệ Bán hàng, chọn chức năng Chứng từ bán hàng hoá bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Bán hàng chọn chức năng Thêm):

Lựa chọn xem chứng từ sẽ được lưu trên sổ quản trị hay sổ tài chính tại phần Hiển thị trên sổ (xem thêm Quản lý dữ liệu theo hệ thống Sổ quản trị hoặc Sổ tài chính)

Chọn loại chứng từ bán hàng là Bán hàng hoá, dịch vụ trong nước:

HDSD_BANHANG_hanghoadichvutrongnuoc_b1        

Lựa chọn phương thức thanh toán đối với hàng được bán: chưa thanh toán hoặc thanh toán ngay (bằng tiền mặc hoặc chuyển khoản).

Tích chọn Kiêm phiếu xuất kho nếu muốn lập chứng từ bán hàng đồng thời sinh tự động phiếu xuất. Thông tin chi tiết xem tại đây

Khai báo các thông tin về chứng từ bán hàng hàng hoá, dịch vụ trong nước:

oThông tin chung => bao gồm các thông tin:

Khách hàng: chọn thông tin khách hàng từ danh sách đã được khai báo trên danh mục khách hàng.

Nhân viên bán hàng: chọn thông tin nhân viên bán hàng là những nhân viên trong công ty.

Điều khoản thanh toán: chọn điều kiện thanh toán được hưởng trong trường hợp khách hàng thanh toán sớm tiền hàng.

Tham chiếu: cho phép chọn các chứng từ có liên quan đến đơn mua hàng đang khai báo, phục vụ cho việc đối chiếu, kiểm tra khi cần (xem thêm Chọn chứng từ tham chiếu).

...

oThông tin chứng từ: nhập thông tin về Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ => Ngày hạch toán phải lớn hoặc bằng Ngày chứng từ, riêng Số chứng từ sẽ được hệ thống tự động đánh tăng theo quy tắc đã được thiết lập trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Quy tắc đánh số chứng từ.

oChọn loại tiền: hệ thống đang mặc định theo đồng tiền hạch toán => trường hợp chứng từ hạch toán theo ngoại tệ, kế toán sẽ chọn lại loại tiền và nhập tỷ giá quy đổi.

oThông tin hàng tiền: chọn các vật tư, hàng hoá được bán cho khách hàng, đồng thời khai báo các thông tin về: tài khoản, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, chiết khấu, thuế GTGT... cho các mặt hàng được bán. Để khai báo thêm thông tin diễn giải cho hàng bán, tại cột Tên hàng nhấn biểu tượng Sửa và thao tác như sau

TNMR18_LapCTBanhang_HDBH_KTmuonnhaptenhangduocnhieudong_b1

oThông tin thuế: khai báo thông tin thuế GTGT (nếu có) của hàng hoá được bán ra, phục vụ cho việc lấy dữ liệu lên bảng kê bán ra.

oThông tin thống kê: cho phép khai báo các thông tin như: đơn vị, khoản mục chi phí, công trình, đơn hàng, hợp đồng... => phục vụ cho việc thống kê lên các báo cáo bán hàng.

oThông tin khác: cho phép lựa chọn từ in nhiều mặt hàng thành một mặt hàng chung trên hoá đơn GTGT (với trường hợp này kế toán sẽ in kèm một bảng liệt kê chi tiết cho các mặt hàng được bán).

Sau khi khai báo xong chứng từ, nhấn Cất.

hmtoggle_plus1Lập chứng từ bán hàng xuất khẩu

Tại phân hệ Bán hàng, chọn chức năng Chứng từ bán hàng hoá bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Bán hàng chọn chức năng Thêm):

Lựa chọn xem chứng từ sẽ được lưu trên sổ quản trị hay sổ tài chính tại phần Hiển thị trên sổ (xem thêm Quản lý dữ liệu theo hệ thống Sổ quản trị hoặc Sổ tài chính)

Chọn loại chứng từ bán hàng là Bán hàng xuất khẩu:

HDSD_BANHANG_Banhangxuatkhau_b1        

Với chứng từ bán hàng xuất khẩu, hệ thống luôn ngầm định phương thức thanh toán là chưa thanh toán.

Tích chọn Kiêm phiếu xuất kho nếu muốn lập chứng từ bán hàng đồng thời sinh tự động phiếu xuất. Thông tin chi tiết xem tại đây

Khai báo các thông tin về chứng từ bán hàng xuất khẩu:

oThông tin chung => bao gồm các thông tin:

Khách hàng: chọn thông tin khách hàng từ danh sách đã được khai báo trên danh mục khách hàng.

Nhân viên bán hàng: chọn thông tin nhân viên bán hàng là những nhân viên trong công ty.

Điều khoản thanh toán: chọn điều kiện thanh toán được hưởng trong trường hợp khách hàng thanh toán sớm tiền hàng.

Tham chiếu: cho phép chọn các chứng từ có liên quan đến đơn mua hàng đang khai báo, phục vụ cho việc đối chiếu, kiểm tra khi cần (xem thêm Chọn chứng từ tham chiếu).

...

oThông tin chứng từ: nhập thông tin về Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ => Ngày hạch toán phải lớn hơn hoặc bằng Ngày chứng từ, riêng Số chứng từ sẽ được hệ thống tự động đánh tăng theo quy tắc đã được thiết lập trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Quy tắc đánh số chứng từ.

oThông tin hoá đơn: nhập thông tin hoá đơn GTGT cho chứng từ bán hàng trong trường hợp xuất luôn hoá đơn.

oChọn loại tiền: hệ thống đang mặc định theo đồng tiền hạch toán => trường hợp chứng từ hạch toán theo ngoại tệ, kế toán sẽ chọn lại loại tiền và nhập tỷ giá quy đổi.

oThông tin hàng tiền: chọn các vật tư, hàng hoá được bán cho khách hàng, đồng thời khai báo các thông tin về: tài khoản, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, chiết khấu, thuế GTGT... cho các mặt hàng được bán. Để khai báo thêm thông tin diễn giải cho hàng bán, tại cột Tên hàng nhấn biểu tượng Sửa và thao tác như sau

TNMR18_LapCTBanhang_HDBH_KTmuonnhaptenhangduocnhieudong_b1

oThông tin thuế: khai báo thuế xuất khẩu và thuế GTGT cho vật tư, hàng hoá được bán, phục vụ cho việc lấy dữ liệu lên bảng kê bán ra.

oThông tin thống kê: cho phép khai báo các thông tin như: đơn vị, khoản mục chi phí, công trình, đơn hàng, hợp đồng... => phục vụ cho việc thống kê lên các báo cáo bán hàng.

oThông tin khác: cho phép lựa chọn từ in nhiều mặt hàng thành một mặt hàng chung trên hoá đơn GTGT (với trường hợp này kế toán sẽ in kèm một bảng liệt kê chi tiết cho các mặt hàng được bán). Ngoài ra cho phép khai báo một số thông tin khác như: số hợp đồng, địa điểm giao hàng, địa điểm nhận hàng... (nếu có).

Sau khi khai báo xong chứng từ, nhấn Cất.

hmtoggle_plus1Lập chứng từ bán hàng đại lý bán đúng giá

Tại phân hệ Bán hàng, chọn chức năng Chứng từ bán hàng hoá bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Bán hàng chọn chức năng Thêm):

Lựa chọn xem chứng từ sẽ được lưu trên sổ quản trị hay sổ tài chính tại phần Hiển thị trên sổ (xem thêm Quản lý dữ liệu theo hệ thống Sổ quản trị hoặc Sổ tài chính)

Chọn loại chứng từ bán hàng là Bán hàng đại lý bán đúng giá:

HDSD_BANHANG_banhangdailydunggia_b1        

Lựa chọn phương thức thanh toán đối với hàng được bán: chưa thanh toán hoặc thanh toán ngay (bằng tiền mặc hoặc chuyển khoản).

Tích chọn Kiêm phiếu xuất kho nếu muốn lập chứng từ bán hàng đồng thời sinh tự động phiếu xuất. Thông tin chi tiết xem tại đây

Khai báo các thông tin về chứng từ bán hàng đại lý bán đúng giá:

oThông tin chung => bao gồm các thông tin:

Khách hàng: chọn thông tin khách hàng từ danh sách đã được khai báo trên danh mục khách hàng.

Đơn vị giao đại lý: chọn thông tin nhà cung cấp từ danh sách đã được khai báo trên danh mục nhà cung cấp.

Nhân viên bán hàng: chọn thông tin nhân viên bán hàng là những nhân viên trong công ty.

Điều khoản thanh toán: chọn điều kiện thanh toán được hưởng trong trường hợp khách hàng thanh toán sớm tiền hàng.

Tham chiếu: cho phép chọn các chứng từ có liên quan đến đơn mua hàng đang khai báo, phục vụ cho việc đối chiếu, kiểm tra khi cần (xem thêm Chọn chứng từ tham chiếu).

...

oThông tin chứng từ: nhập thông tin về Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ => Ngày hạch toán phải lớn hơn hoặc bằng Ngày chứng từ, riêng Số chứng từ sẽ được hệ thống tự động đánh tăng theo quy tắc đã được thiết lập trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Quy tắc đánh số chứng từ.

oThông tin hoá đơn: nhập thông tin hoá đơn GTGT cho chứng từ bán hàng trong trường hợp xuất luôn hoá đơn.

oChọn loại tiền: hệ thống đang mặc định theo đồng tiền hạch toán => trường hợp chứng từ hạch toán theo ngoại tệ, kế toán sẽ chọn lại loại tiền và nhập tỷ giá quy đổi.

oThông tin hàng tiền: chọn các vật tư, hàng hoá được bán cho khách hàng, đồng thời khai báo các thông tin về: tài khoản, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, chiết khấu, thuế GTGT... cho các mặt hàng được bán. Để khai báo thêm thông tin diễn giải cho hàng bán, tại cột Tên hàng nhấn biểu tượng Sửa và thao tác như sau

TNMR18_LapCTBanhang_HDBH_KTmuonnhaptenhangduocnhieudong_b1

oThông tin thuế: khai báo thuế xuất khẩu và thuế GTGT cho vật tư, hàng hoá được bán, phục vụ cho việc lấy dữ liệu lên bảng kê bán ra.

oThông tin thống kê: cho phép khai báo các thông tin như: đơn vị, khoản mục chi phí, công trình, đơn hàng, hợp đồng... => phục vụ cho việc thống kê lên các báo cáo bán hàng.

oThông tin khác: cho phép lựa chọn từ in nhiều mặt hàng thành một mặt hàng chung trên hoá đơn GTGT (với trường hợp này kế toán sẽ in kèm một bảng liệt kê chi tiết cho các mặt hàng được bán).

Sau khi khai báo xong chứng từ, nhấn Cất.

hmtoggle_plus1Lập chứng từ bán hàng uỷ thác xuất khẩu

Tại phân hệ Bán hàng, chọn chức năng Chứng từ bán hàng hoá bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Bán hàng chọn chức năng Thêm):

Lựa chọn xem chứng từ sẽ được lưu trên sổ quản trị hay sổ tài chính tại phần Hiển thị trên sổ (xem thêm Quản lý dữ liệu theo hệ thống Sổ quản trị hoặc Sổ tài chính)

Chọn loại chứng từ bán hàng là Bán hàng uỷ thác xuất khẩu:

HDSD_BANHANG_banhanguythacxuatkhau_b1        

Với chứng từ bán hàng uỷ thác xuất khẩu, hệ thống luôn ngầm định phương thức thanh toán là chưa thanh toán.

Tích chọn Kiêm phiếu xuất kho nếu muốn lập chứng từ bán hàng đồng thời sinh tự động phiếu xuất. Thông tin chi tiết xem tại đây

Khai báo các thông tin về chứng từ bán hàng uỷ thác xuất khẩu:

oThông tin chung => bao gồm các thông tin:

Khách hàng: chọn thông tin khách hàng từ danh sách đã được khai báo trên danh mục khách hàng.

Đơn vị uỷ thác: chọn thông tin nhà cung cấp từ danh sách đã được khai báo trên danh mục nhà cung cấp.

Nhân viên bán hàng: chọn thông tin nhân viên bán hàng là những nhân viên trong công ty.

Điều khoản thanh toán: chọn điều kiện thanh toán được hưởng trong trường hợp khách hàng thanh toán sớm tiền hàng.

Tham chiếu: cho phép chọn các chứng từ có liên quan đến đơn mua hàng đang khai báo, phục vụ cho việc đối chiếu, kiểm tra khi cần (xem thêm Chọn chứng từ tham chiếu).

...

oThông tin chứng từ: nhập thông tin về Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ => Ngày hạch toán phải lớn hơn hoặc bằng Ngày chứng từ, riêng Số chứng từ sẽ được hệ thống tự động đánh tăng theo quy tắc đã được thiết lập trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Quy tắc đánh số chứng từ.

oThông tin hoá đơn: nhập thông tin hoá đơn GTGT cho chứng từ bán hàng trong trường hợp xuất luôn hoá đơn.

oChọn loại tiền: hệ thống đang mặc định theo đồng tiền hạch toán => trường hợp chứng từ hạch toán theo ngoại tệ, kế toán sẽ chọn lại loại tiền và nhập tỷ giá quy đổi.

oThông tin hàng tiền: chọn các vật tư, hàng hoá được bán cho khách hàng, đồng thời khai báo các thông tin về: tài khoản, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, chiết khấu, thuế GTGT... cho các mặt hàng được bán. Để khai báo thêm thông tin diễn giải cho hàng bán, tại cột Tên hàng nhấn biểu tượng Sửa và thao tác như sau

TNMR18_LapCTBanhang_HDBH_KTmuonnhaptenhangduocnhieudong_b1

oThông tin thuế: khai báo thuế xuất khẩu và thuế GTGT cho vật tư, hàng hoá được bán, phục vụ cho việc lấy dữ liệu lên bảng kê bán ra.

oThông tin thống kê: cho phép khai báo các thông tin như: đơn vị, khoản mục chi phí, công trình, đơn hàng, hợp đồng... => phục vụ cho việc thống kê lên các báo cáo bán hàng.

oThông tin khác: cho phép lựa chọn từ in nhiều mặt hàng thành một mặt hàng chung trên hoá đơn GTGT (với trường hợp này kế toán sẽ in kèm một bảng liệt kê chi tiết cho các mặt hàng được bán). Ngoài ra cho phép khai báo một số thông tin khác như: số hợp đồng, địa điểm giao hàng, địa điểm nhận hàng... (nếu có).

Sau khi khai báo xong chứng từ, nhấn Cất.

NOTE_iconnote1. Kế toán có thể chứng từ bán hàng từ: báo giá, đơn đặt hàng, hợp đồng bán, phiếu xuất kho, hoá đơn GTGT.

             2. Trường hợp bán hàng xuất luôn hoá đơn cho khách hàng, khi khai báo chứng từ, kế toán sẽ tích chọn thông tin Lập kèm hoá đơn và khai báo thêm thông tin về hoá đơn GTGT trên tab Hoá đơn => sau khi chứng từ được cất giữ kế toán sẽ thực hiện tiếp chức năng Cấp số hoá đơn trên thanh công cụ.

            3. Trường hợp bán hàng nhưng chưa xuất hoá đơn, khi khai báo chứng từ, kế toán sẽ bỏ tích chọn thông tin Lập hoá đơn => khi nào thực hiện xuất hoá đơn sẽ sử dụng chức năng Lập hoá đơn trên thanh công cụ (hoặc chức năng chuột phải tai màn hình danh sách chứng từ bán hàng).

            4. Khi bán hàng có phát sinh chiết khấu thương mại cho từng mặt hàng, kế toán sẽ nhập tỷ lệ hoặc số tiền chiết khấu trên tab Hàng tiền (tương ứng với từng mặt hàng). Trường hợp chỉ có tỷ lệ chiết khấu chung cho cả hoá đơn bán hàng, kế toán sẽ thực hiện phân bổ chiết khấu cho từng mặt hàng trên hoá đơn.

           5. Sau khi lưu chứng từ bán hàng, kế toán có thể chọn chức năng In trên thanh công cụ để chọn mẫu chứng từ bán hàng cần in. Có thể in theo mẫu do phần mềm cung cấp hoặc theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp (xem thêm chức năng Thiết kế mẫu chứng từ).

Xem thêm

     1. Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

hmtoggle_plus12. Các tiện ích trên thanh công cụ
hmtoggle_plus13. Các tiện ích khi khai báo chứng từ bán hàng
hmtoggle_plus14. Các tiện ích chuột phải trên tab chi tiết của chứng từ