Lập phiếu xuất kho từ lệnh sản xuất

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Kho > Lệnh sản xuất > Lập lệnh sản xuất >

Lập phiếu xuất kho từ lệnh sản xuất

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép lập phiếu xuất kho đối với các nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất ra các thành phẩm trên lệnh sản xuất.

Cách thao tác

Sau khi cất giữ lệnh sản xuất, chọn chức năng Lập phiếu xuất trên thanh công cụ (hoặc trên tab Lệnh sản xuất, nhấn chuột phải và chọn chức năng Lập phiếu xuất):

HDSD_KHO_LenhSX_LaplenhSX_LapphieuxuatkhotulenhSX_01

Sau khi chọn các thành phẩm có nguyên vật liệu cần xuất kho để sản xuất và nhập lại số lượng thành phẩm cần sản xuất (nếu có), nhấn Đồng ý => hệ thống tự động sinh phiếu xuất kho cho các nguyên vật liệu cần xuất đã được lập theo lệnh sản xuất:

HDSD_KHO_LenhSX_Laplenhsx_LapphieuxuatkhotulenhSX_phan2_01

Khai báo bổ sung thông tin cho phiếu xuất kho như: người nhận (là nhân viên trong công ty), bộ phận, lý do xuất...

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

NOTE_iconnote Có thể lập phiếu xuất kho từ lệnh sản xuất bằng cách Chọn lệnh sản xuất trên tab Lệnh sản xuất, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Lập phiếu xuất

HDSD_KHO_Laplenhsx_Lapphieuxuattulenhsx_b1