Lập phiếu nhập kho thành phẩm từ lệnh sản xuất

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Kho > Lệnh sản xuất > Lập lệnh sản xuất >

Lập phiếu nhập kho thành phẩm từ lệnh sản xuất

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép lập phiếu nhập kho đối với các thành phẩm được sản xuất theo lệnh sản xuất lệnh sản xuất.

Cách thao tác

Sau khi cất giữ lệnh sản xuất, chọn chức năng Lập phiếu nhập trên thanh công cụ (hoặc trên tab Lệnh sản xuất, nhấn chuột phải và chọn chức năng Lập phiếu nhập)

HDSD_KHO_LenhSX_lapphieunhapkhotuLSX_b1

Sau khi chọn các thành phẩm cần nhập kho từ lệnh sản xuất và nhập lại số lượng thành phẩm sản xuất được (nếu có), nhấn Đồng ý => hệ thống tự động sinh phiếu nhập kho cho các thành phẩm cần nhập theo lệnh sản xuất:

HDSD_KHO_LSX_LapphieunhapkhotuLSX_b2

Khai báo bổ sung thông tin cho phiếu nhập kho như: người giao hàng (là nhân viên trong công ty), diễn giải, kho, đơn giá, thành tiền...

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

NOTE_iconnote Có thể lập phiếu nhập kho từ lệnh sản xuất bằng cách Chọn lệnh sản xuất trên tab Lệnh sản xuất, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Lập phiếu nhập

HDSD_KHO_Laplenhsx_Laphieunhapkhotulenhsx_note