Lập phiếu xuất kho hàng hoá để tháo dỡ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Kho > Lắp ráp, tháo dỡ > Lập lệnh lắp ráp, tháo dỡ >

Lập phiếu xuất kho hàng hoá để tháo dỡ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép lập phiếu xuất kho cho các hàng hoá được mang ra tháo dỡ.

Cách thao tác

Sau khi cất giữ lệnh tháo dỡ, chọn chức năng Lập phiếu xuất trên thanh công cụ (hoặc trên tab Lắp ráp, tháo dỡ, chọn lệnh tháo dỡ, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Lập phiếu xuất) => hệ thống sẽ tự động sinh ra phiếu xuất kho hàng hoá được mang đi tháo dỡ:

HDSD_KHO_Laplenhlaprapthaodo_Lapphieuxuatkhohanghoadethaodo_01

Nhập bổ sung các thông tin còn thiếu cho phiếu xuất kho:

oThông tin chung: nhập thông tin về người nhận (là nhân viên trong công ty), bộ phận, lý do xuất...

oThông tin hàng tiền: nhập bổ sung thông tin TK Có, số lô, hạn sử dụng, mã thống kê.

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.