Lập lệnh lắp ráp, tháo dỡ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Kho > Lắp ráp, tháo dỡ >

Lập lệnh lắp ráp, tháo dỡ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép lập các lệnh lắp ráp, tháo dỡ của doanh nghiệp.

Cách thao tác

hmtoggle_plus1Lập lệnh lắp ráp

Tại phân hệ Kho, chọn chức năng Lệnh lắp ráp, tháo dỡ bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Lắp ráp, tháo dỡ chọn chức năng Thêm).

Tích chọn thông tin là Lắp ráp:

HDSD_KHO_Laplenhlaprap_01

Khai báo các thông tin chi tiết về lệnh lắp ráp:

oThông tin chung: cho phép chọn thành phẩm sẽ được lắp ráp và nhập số lượng thành phẩm sẽ được lắp ráp

oLệnh lắp ráp: nhập thông tin Ngày và Số lệnh lắp ráp được lập

oLinh kiện lắp ráp: khai báo các vật tư chi tiết và số lượng cần sử dụng để lắp ráp thành phẩm => Nếu khi khai báo thành phẩm trên danh mục Vật tư hàng hoá, nếu có khai báo thông tin trên tab Định mức nguyên vật liệu thì hệ thống sẽ tự động liệt kê các vật tư chi tiết từ tab Định mức nguyên vật liệu sang tab Linh kiện lắp ráp của lệnh lắp ráp, cùng với số lượng vật tư chi tiết cần thiết để lắp ráp.

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ cần in => có thể in chứng từ theo mẫu do phần mềm cung cấp hoặc theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp (xem thêm chức năng Thiết kế mẫu chứng từ).

NOTE_iconnote1. Các lệnh lắp ráp sau khi đươc lập sẽ được lưu chung giữa các chi nhánh và hệ thống sổ.

             2. Sau khi lệnh lắp ráp được cất giữ, có thể lập luôn phiếu xuất kho cho các linh kiện được dùng để lắp ráp, hoặc sau khi lắp ráp xong thì thực hiện lập phiếu nhập kho thành phẩm được lắp ráp.

hmtoggle_plus1Lập lệnh tháo dỡ

Tại phân hệ Kho, chọn chức năng Lệnh lắp ráp, tháo dỡ tại phần thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Lắp ráp, tháo dỡ chọn chức năng Thêm).

Tích chọn thông tin là Tháo dỡ:

HDSD_KHO_Laplenhthaodo_01

Khai báo các thông tin chi tiết về lệnh tháo dỡ:

oThông tin chung: cho phép chọn thông tin hàng hoá sẽ được tháo dỡ và nhập số lượng hàng hoá được tháo dỡ.

oLệnh tháo dỡ: nhập thông tin Ngày và Số lệnh tháo dỡ được lập

oThành phẩm tháo dỡ: khai báo các thành phẩm sẽ thu hồi được từ hàng hoá được tháo dỡ và số lượng thu hồi được của từng thành phẩm => Nếu khi khai báo hàng hoá trên danh mục Vật tư hàng hoá, nếu có khai báo thông tin trên tab Định mức nguyên vật liệu thì hệ thống sẽ tự động liệt kê các hàng hoá từ tab Định mức nguyên vật liệu sang tab Thành phẩm tháo dỡ của lệnh tháo dỡ, cùng với số lượng thu hồi được sau khi tháo dỡ.

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ cần in => có thể in chứng từ theo mẫu do phần mềm cung cấp hoặc theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp (xem thêm chức năng Thiết kế mẫu chứng từ).

NOTE_iconnote1. Các lệnh tháo dỡ sau khi đươc lập sẽ được lưu chung giữa các chi nhánh và hệ thống sổ.

             2. Sau khi lệnh tháo dỡ được cất giữ, có thể lập luôn phiếu xuất kho cho các hàng hoá mang đi tháo dỡ, hoặc sau khi tháo dỡ xong thì thực hiện lập phiếu nhập kho các các thành phẩm được tháo dỡ.

Xem thêm

     1. Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

hmtoggle_plus12. Các tiện ích trên thanh công cụ
hmtoggle_plus13. Các tiện ích khi khai báo lệnh lắp ráp, tháo dỡ
hmtoggle_plus14. Các tiện ích chuột phải trên tab chi tiết của lệnh sản xuất