Chọn nhiều CCDC để phân bổ cùng lúc

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Công cụ dụng cụ > Phân bổ chi phí >

Chọn nhiều CCDC để phân bổ cùng lúc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép chọn nhiều CCDC cùng lúc để thực hiện phân bổ

Cách thao tác

Trên giao diện Phân bổ chi phí công cụ dụng cụ, chọn tab Phân bổ

HDSD_CCDC_Phanbochiphi

Nhấn nút Chọn nhiều CCDC để phân bổ cùng lúc. Thao tác như hình trên.

Sau khi tích chọn các CCDC,thông tin về đối tượng, tỷ lệ phân bổ,... tương ứng của CCDC đã chọn,nhấn Đồng ý để hoàn tất việc chọn CCDC để phân bổ