Điều chỉnh

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Công cụ dụng cụ >

Điều chỉnh

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý danh sách các chứng từ điều chỉnh CCDC trong doanh nghiệp.  

HDSD_CCDC_Dieuchinh_manhinhhs

Trên tab Điều chỉnh, có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Lập chứng từ điều chỉnh CCDC

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

Thiết lập mẫu trên giao diện danh sách chứng từ điều chỉnh CCDC