Điều chuyển

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Công cụ dụng cụ >

Điều chuyển

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý danh sách các chứng từ điều chuyển CCDC trong doanh nghiệp.  

HDSD_CCDC_Dieuchuyen_manhinhds

Trên tab Điều chuyển, có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Lập chứng từ điều chuyển CCDC

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

Thiết lập mẫu trên giao diện danh sách chứng từ điều chuyển CCDC