Chọn đơn mua hàng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Mua hàng > Hợp đồng mua hàng > Lập hợp đồng mua hàng >

Chọn đơn mua hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép lập hợp đồng mua từ đơn mua hàng được lập trên phân hệ Mua hàng\ tab Đơn mua hàng.

Cách thao tác

Khi khai báo mới một hợp đồng mua, chọn thông tin đơn mua hàng được sử dụng để lập hợp đồng mua:

72712_4

Thiết lập điều kiện để tìm kiếm đơn mua hàng.

Sau khi chọn đơn mua hàng, nhấn Đồng ý => hệ thống sẽ tự động lấy thông tin nhà cung cấp, hàng hoá được đặt từ đơn mua hàng vừa được chọn ra hợp đồng mua:

Hop_dong_mua_hang_3