Hợp đồng mua hàng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Mua hàng >

Hợp đồng mua hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý danh sách các hợp đồng mua hàng đối với các nhà cung cấp, đồng thời giúp kế toán có thể theo dõi tình hình công nợ của các hợp đồng mua hàng đó.

HDSD_MUAHANG_Hopdongmuahang_manhinhds1

Trên tab Hợp đồng mua hàng, kế toán có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Lập hợp đồng mua hàng

8 Cập nhật tình trạng thực hiện của hợp đồng mua hàng

8 Theo dõi tình hình công nợ của hợp đồng mua hàng

Xem thêm

Các nghiệp vụ mua hàng

Mua hàng theo đơn mua hàng

Mua hàng theo lệnh sản xuất

Mua hàng trong nước về nhập kho

Mua hàng trong nước không qua kho

Mua hàng nhập khẩu nhập kho

Mua hàng nhập khẩu không qua kho

Mua hàng có phát sinh chi phí mua hàng

Mua hàng có chiết khấu thương mại

Hàng về trước hóa đơn về sau

Hóa đơn về trước hàng về sau

Mua dịch vụ

Giảm giá hàng đã mua về nhập kho

Giảm giá hàng mua không qua kho

Trả lại hàng đã mua về nhập kho

Trả lại hàng đã mua không qua kho

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

Thiết lập mẫu trên giao diện danh sách hợp đồng mua hàng