Theo dõi tình hình công nợ của hợp đồng mua hàng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Mua hàng > Hợp đồng mua hàng >

Theo dõi tình hình công nợ của hợp đồng mua hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép theo dõi được tình hình công nợ của từng hợp đồng mua hàng

Cách thao tác

Khai báo các chứng từ mua hàng phát sinh liên quan đến hợp đồng mua hàng, hệ thống sẽ tự động cập nhật giá trị thực tế đang thực hiện của từng hợp đồng sang tab Hợp đồng mua hàng:

HDSD_Muahang_HDMH_Theodoitinhhinhcongno_b01

Khi doanh nghiệp phát sinh hoạt động chi trả tiền mua hàng theo hợp đồng, hệ thống sẽ tự động cập nhật thông tin tình hình thanh toán công nợ của hợp đồng lên tab Hợp đồng mua hàng:

HDSD_Muahang_HDMH_Theodoitinhhinhcongno_b03        

Xem thêm

Các nghiệp vụ mua hàng

Mua hàng theo đơn mua hàng

Mua hàng theo lệnh sản xuất

Mua hàng trong nước về nhập kho

Mua hàng trong nước không qua kho

Mua hàng nhập khẩu nhập kho

Mua hàng nhập khẩu không qua kho

Mua hàng có phát sinh chi phí mua hàng

Mua hàng có chiết khấu thương mại

Hàng về trước hóa đơn về sau

Hóa đơn về trước hàng về sau

Mua dịch vụ

Giảm giá hàng đã mua về nhập kho

Giảm giá hàng mua không qua kho

Trả lại hàng đã mua về nhập kho

Trả lại hàng đã mua không qua kho