Mua hàng hoá, dịch vụ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Mua hàng >

Mua hàng hoá, dịch vụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý danh sách các chứng từ mua hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp như: mua hàng trong nước, mua hàng nhập khẩu, mua dịch vụ...

MUAHANG_manhinhMuahanghoadichvu_b1_1

Trên tab Mua hàng hoá, dịch vụ, kế toán có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Lập chứng từ mua hàng hoá

8 Lập chứng từ mua dịch vụ

8 Khai báo hoá đơn mua hàng

Xem thêm

Các nghiệp vụ mua hàng

Mua hàng theo đơn mua hàng

Mua hàng theo lệnh sản xuất

Mua hàng trong nước về nhập kho

Mua hàng trong nước không qua kho

Mua hàng nhập khẩu nhập kho

Mua hàng nhập khẩu không qua kho

Mua hàng có phát sinh chi phí mua hàng

Mua hàng có chiết khấu thương mại

Hàng về trước hóa đơn về sau

Hóa đơn về trước hàng về sau

Mua dịch vụ

Giảm giá hàng đã mua về nhập kho

Giảm giá hàng mua không qua kho

Trả lại hàng đã mua về nhập kho

Trả lại hàng đã mua không qua kho

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

Thiết lập mẫu trên giao diện danh sách chứng từ mua hàng hoá, dịch vụ