Nhận hoá đơn mua hàng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Mua hàng > Mua hàng hoá, dịch vụ >

Nhận hoá đơn mua hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép khai báo thông tin hoá đơn GTGT cho các chứng từ mua hàng trong trường hợp kế toán nhận được hoá đơn của nhà cung cấp sau khi đã hạch toán nghiệp vụ mua hàng.  

Cách thao tác

Tại phân hệ Mua hàng, chọn tab Mua hàng, dịch vụ

Trên màn hình danh sách chứng từ mua hàng hoá, dịch vụ, chọn chứng từ mua hàng hoá chưa nhận hoá đơn, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Nhận hoá đơn:

HDSD_MUAHANG_NhanhoadonMH_b1

Lựa chọn xem hoá đơn mua hàng sẽ được lưu trên sổ quản trị hay sổ tài chính tại phần Hiển thị trên sổ (xem thêm Quản lý dữ liệu theo hệ thống Sổ quản trị hoặc Sổ tài chính).

Khai báo các thông tin chi tiết cho hoá đơn mua hàng:

oThông tin chung: hệ thống đã tự động lấy thông tin nhà cung cấp từ chứng từ mua hàng hoá (tên, địa chỉ, mã số thuế), nhập bổ sung thông tin về diễn giải.

oThông tin hoá đơn: nhập thông tin về chứng từ và hoá đơn GTGT như: ngày chứng từ, ngày hạch toán, số chứng từ, mẫu hoá đơn, ngày hoá đơn, số hoá đơn, ký hiệu hoá đơn...  => Ngày hạch toán phải lớn hoặc bằng Ngày chứng từ, riêng Số chứng từ sẽ được hệ thống tự động đánh tăng theo quy tắc đã được thiết lập trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Quy tắc đánh số chứng từ.

oThông tin hạch toán: hệ thống đã tự động hạch toán nghiệp vụ thuế GTGT cho chứng từ mua hàng hoá, nhập bổ sung thêm thông tin % và tiền thuế của chứng từ mua hàng.

oThông tin thống kê: cho phép khai báo các thông tin như: đơn vị, khoản mục chi phí, công trình, đơn hàng, hợp đồng... => phục vụ cho việc thống kê lên các báo cáo mua hàng.

HDSD_MUAHANG_Nhanhoadonmuahang_b2

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất. => hệ thống sẽ tự động chuyển hoá đơn vừa khai báo sang tab Nhận hoá đơn để quản lý.

NOTE_iconnote1. Chức năng này chỉ được thực hiện với các chứng từ mua hàng hoá chưa được tích chọn tại cột Đã nhận hoá đơn trên tab Mua hàng hoá, dịch vụ.

          2. Với các chứng từ mua dịch vụ, do luôn được mặc định là đã nhận hoá đơn nên không thực hiện được chức năng này.

          3. Ngoài việc thực hiện chức năng này trên tab Mua hàng hoá, dịch vụ, có thể thực hiện chức năng này trên tab Nhận hoá đơn.        

Xem thêm

1. Các nghiệp vụ mua hàng

Mua hàng theo đơn mua hàng

Mua hàng theo lệnh sản xuất

Mua hàng trong nước về nhập kho

Mua hàng trong nước không qua kho

Mua hàng nhập khẩu nhập kho

Mua hàng nhập khẩu không qua kho

Mua hàng có phát sinh chi phí mua hàng

Mua hàng có chiết khấu thương mại

Hàng về trước hóa đơn về sau

Hóa đơn về trước hàng về sau

Mua dịch vụ

Giảm giá hàng đã mua về nhập kho

Giảm giá hàng mua không qua kho

Trả lại hàng đã mua về nhập kho

Trả lại hàng đã mua không qua kho

2. Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

3. Các tiện ích trên thanh công cụ

4. Các tiện ích khi khai báo hoá đơn mua hàng