Phân bổ chi phí

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Mua hàng > Mua hàng hoá, dịch vụ > Chứng từ mua dịch vụ >

Phân bổ chi phí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép phân bổ chi phí mua hàng và các chứng từ mua hàng hoá.

Cách thao tác

Trên chứng từ mua dịch vụ, chọn chức năng Phân bổ chi phí trên thanh công cụ:

HDSD_MUAHANG_Muadichvu_Phanbochiphi_b1

Sau khi chọn xong các mặt hàng sẽ được phân bổ chi phí mua hàng, nhấn Đồng ý:

HDSD_MUAHANG_muadichvu_Phanbochiphi_b2

 

Xem thêm

Các nghiệp vụ mua hàng

Mua hàng theo đơn mua hàng

Mua hàng theo lệnh sản xuất

Mua hàng trong nước về nhập kho

Mua hàng trong nước không qua kho

Mua hàng nhập khẩu nhập kho

Mua hàng nhập khẩu không qua kho

Mua hàng có phát sinh chi phí mua hàng

Mua hàng có chiết khấu thương mại

Hàng về trước hóa đơn về sau

Hóa đơn về trước hàng về sau

Mua dịch vụ

Giảm giá hàng đã mua về nhập kho

Giảm giá hàng mua không qua kho

Trả lại hàng đã mua về nhập kho

Trả lại hàng đã mua không qua kho