Nhận hoá đơn

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Mua hàng >

Nhận hoá đơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý thông tin hoá đơn GTGT của các chứng từ mua hàng chưa có hoá đơn trên tab Mua hàng hoá, dịch vụ.

HDSD_MUAHANG_Nhanhoadon_manhinhds

Trên tab Nhận hoá đơn, kế toán có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Nhận hoá đơn mua hàng

Xem thêm

Các nghiệp vụ mua hàng

Mua hàng theo đơn mua hàng

Mua hàng theo lệnh sản xuất

Mua hàng trong nước về nhập kho

Mua hàng trong nước không qua kho

Mua hàng nhập khẩu nhập kho

Mua hàng nhập khẩu không qua kho

Mua hàng có phát sinh chi phí mua hàng

Mua hàng có chiết khấu thương mại

Hàng về trước hóa đơn về sau

Hóa đơn về trước hàng về sau

Mua dịch vụ

Giảm giá hàng đã mua về nhập kho

Giảm giá hàng mua không qua kho

Trả lại hàng đã mua về nhập kho

Trả lại hàng đã mua không qua kho

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

Thiết lập mẫu trên giao diện danh sách hoá đơn mua hàng