Cập nhật tình trạng hợp đồng mua

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Mua hàng > Hợp đồng mua hàng > Lập hợp đồng mua hàng >

Cập nhật tình trạng hợp đồng mua

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép cập nhật tình trạng thực hiện của từng hợp đồng mua hàng, phục vụ cho công tác quản lý các hợp đồng mua của kế toán.

Cách thao tác

Tại màn hình danh sách, chọn hợp đồng mua hàng, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Cập nhật tình trạng:

HDSD_MUAHANG_HDMH_CapnhattinhtrangHDM_b1        

Sau khi chọn xong tình trạng thực hiện, hệ thống sẽ tự động thay đổi tình trạng của hợp đồng mua hàng trên màn hình danh sách cũng như trên hợp đồng.

Xem thêm

Các nghiệp vụ mua hàng

Mua hàng theo đơn mua hàng

Mua hàng theo lệnh sản xuất

Mua hàng trong nước về nhập kho

Mua hàng trong nước không qua kho

Mua hàng nhập khẩu nhập kho

Mua hàng nhập khẩu không qua kho

Mua hàng có phát sinh chi phí mua hàng

Mua hàng có chiết khấu thương mại

Hàng về trước hóa đơn về sau

Hóa đơn về trước hàng về sau

Mua dịch vụ

Giảm giá hàng đã mua về nhập kho

Giảm giá hàng mua không qua kho

Trả lại hàng đã mua về nhập kho

Trả lại hàng đã mua không qua kho