Chọn lệnh sản xuất

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Mua hàng > Đơn mua hàng >

Chọn lệnh sản xuất

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép lập đơn mua hàng từ các lệnh sản xuất đã được lập trên phân hệ Kho\tab Lệnh sản xuất.

Cách thao tác

Vào menu Mua hàng\tab Đơn mua hàng, nhấn nút Thêm

113968_1

Đơn mua hàng sau khi chọn Lệnh sản xuất

113968_2