Tính giá thành theo PP hệ số đối với đơn vị sử dụng TT200

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Giá thành > Giá thành theo phương pháp hệ số, tỷ lệ >

Tính giá thành theo PP hệ số đối với đơn vị sử dụng TT200

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Điều kiện áp dụng

Áp dụng cho các doanh nghiệp có quy trình sản xuất sử dụng cùng loại nguyên vật liệu chính và tạo ra nhiều sản phẩm/nhóm sản phẩm khác nhau. Trong đó, đối tượng tập hợp chi phí là toàn bộ quy trình công nghệ và đối tượng tính giá thành là từng sản phẩm/nhóm sản phẩm hoàn thành. Ví dụ: doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng như sản xuất đá các loại, gạch các loại,...

HDTN_GIATHANH_hesotyle_quytrinh

 

Để tính giá thành theo hệ số, tỷ lệ đối với đơn vị sử dụng TT200, phải thực hiện các bước sau đây trên phần mềm:

 

Bước 1: Khai báo các nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và thành phẩm sản xuất ra

Bước 2: Khai báo đối tượng tập hợp chi phí được sử dụng để tính giá thành theo phương pháp hệ số, tỷ lệ

Bước 3: Lập lệnh sản xuất thành phẩm

Bước 4: Hạch toán chi phí phát sinh tính giá thành

Bước 5: Nhập kho thành phẩm sản xuất ra

Bước 6: Xác định kỳ tính giá thành

Bước 7: Tính giá thành sản phẩm

Bước 8: Kết chuyển các chi phí phát sinh trong kỳ tính giá thành để xác định tổng chi phí cho các sản phẩm hoàn thành

 

 

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Tính giá thành theo phương pháp hệ số, tỷ lệ" được thực hiện trên phần mềm thông qua các bước sau:

Bước 1: Khai báo các nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và thành phẩm sản xuất ra

oHướng dẫn chi tiết

Vào Danh mục\Vật tư hàng hoá\Vật tư hàng hoá, chọn chức năng Thêm:

HDTN_GIATHANH_PPhesotyle_Tt200_b1

Khai báo nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và thành phẩm được sản xuất ra => nếu khai báo nguyên vật liệu sẽ chọn tính chất là Vật tư hàng hoá, còn nếu khai báo sản phẩm được sản xuất ra thì chọn là Thành phẩm.

Khi khai báo thành phẩm, thực hiện khai báo Định mức nguyên vật liệu tại tab Định mức nguyên vật liệu

HDTN_GIATHANH_PPhesotyle_TT200_b2

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

oXem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính giá thành theo PP Hệ số, tỷ lệ - Bước 1 (TT200) Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Bước 2: Khai báo đối tượng tập hợp chi phí được sử dụng để tính giá thành theo phương pháp hệ số, tỷ lệ

oHướng dẫn chi tiết

Vào Danh mục\Đối tượng tập hợp chi phí, chọn chức năng Thêm.

Do áp dụng phương pháp tính giá hệ số/tỷ lệ nên khi khai báo đối tượng tập hợp chí phí, kế toán chọn loại đối tượng tập hợp chi phí là Phân xưởng:

HDTN_GIATHANH_PPhesotyle_b2

Khai báo các thông tin bắt buộc về đối tượng tập hợp chi phí, sau đó nhấn Cất.

NOTE_iconnote Với phương pháp tính giá theo hệ số, tỷ lệ, mỗi đối tượng tập hợp chi phí có thể bao gồm một hoặc nhiều thành phẩm cần sản xuất ra.

oXem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính giá thành theo PP Hệ số, tỷ lệ - Bước 2 (TT200) Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Bước 3: Lập lệnh sản xuất thành phẩm

oHướng dẫn chi tiết

Vào phân hệ Kho\tab Lệnh sản xuất, chọn chức năng Thêm:

HDTN_GIATHANH_PPHesotyle_TT200_Lenhsx

Khai báo thông tin về thành phẩm được sản xuất và các nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất thành phẩm.

Sau khi khai báo xong thông tin, nhất Cất.

NOTE_iconnote Với những doanh nghiệp không quản lý lệnh sản xuất có thể bỏ qua bước này và vào phân hệ Kho\tab Nhập, xuất kho để lập chứng từ xuất kho sản xuất.

oXem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính giá thành theo PP Hệ số, tỷ lệ - Bước 3 (TT200) Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Bước 4: Hạch toán chi phí phát sinh tính giá thành

oHướng dẫn chi tiết

Xuất kho nguyên vật liệu dùng để sản xuất:

Sau khi lập lệnh sản xuất xong, chọn chức năng Lập phiếu xuất trên thanh công cụ để xuất kho nguyên vật liệu dùng để sản xuất:

R21.28.6

Đối với các chi phí trực tiếp thì NSD cần chọn đối tượng tập hợp chi phí (đối tượng THCP)

Kiểm tra chứng từ xuất kho, sau đó nhấn Cất.

Hạch toán chi phí nhân công, chi phí SXC

Trong quá trình hạch toán các chứng từ chi phí liên quan đến tính giá thành (phát sinh nợ tài khoản 621, 622, 623, 627) nếu chi phí nào xác định được ngay là phát sinh cho đối tượng tập hợp chi phi nào thì chọn đối tượng tập hợp chi phí tương ứng, còn chi phí nào chưa xác định là phát sinh cho từng đối tượng THCP là bao nhiêu thì để trống thông tin cột Đối tượng THCP.

HDTN_GIATHANH_PPhesotyle_TT200_b4_hachtoanCPNC_CPC

NOTE_iconnote Đối với việc tính giá thành theo TT200 thì TK 623 chỉ áp dụng đối với Cty Xây dựng, các doanh nghiệp có loại hình khác không chọn tài khoản này

oXem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính giá thành theo PP Hệ số, tỷ lệ - Bước 4 (TT200) Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Bước 5: Nhập kho thành phẩm sản xuất ra

oHướng dẫn chi tiết

Vào phân hệ Kho\tab Nhập, xuất kho, chọn chức năng Thêm\Nhập kho:

Chọn loại chứng từ là Thành phẩm sản xuất:

HDTN_GIATHANH_PPhesotyle_b5_01

Khai báo chứng từ nhập kho và số lượng thành phẩm hoàn thành được nhập kho. Lưu ý: NSD cần chọn đối tượng THCP tương ứng, sau đó nhấn Cất.

NOTE_iconnote Đơn giá của thành phẩm nhập kho sẽ được hệ thống tính và cập nhật sau khi kế toán thực hiện xong việc tính giá trên phân hệ Giá thành.

oXem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính giá thành theo PP Hệ số, tỷ lệ - Bước 5 (TT200) Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Bước 6: Xác định kỳ tính giá thành

oHướng dẫn chi tiết

Vào phân hệ Giá thành\tab Sản xuất liên tục - Hệ số, tỷ lệ, chọn chức năng Thêm:

HDTN_GIATHANH_PPhesotyle_b6

Chọn kỳ tính giá thành và nhấn nút Lấy dữ liệu, phần mềm sẽ tự động lấy lên những đối tượng tập hợp chi phí phát sinh trong kỳ đã khai báo. NSD có thể chọn đối tượng tập hợp chi phí bằng cách nhấn nút Chọn.

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

oXem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính giá thành theo PP Hệ số, tỷ lệ - Bước 6 (TT200) Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Bước 7: Tính giá thành sản phẩm

oHướng dẫn chi tiết

Vào phân hệ Giá thành\tab Sản xuất liên tục - Hệ số, tỷ lệ, tại màn hình danh sách nhấn chuột phải và chọn chức năng Tính giá thành:

Chọn kỳ tính giá thành, sau đó nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ cho phép kế toán thực hiện tính giá thành theo phương pháp giản đơn theo 4 bước sau:

Bước 1: Phân bổ chi phí chung => hệ thống sẽ tự động tổng hợp các chứng từ xuất kho nguyên vật liệu (TK 621), hạch toán chi phí lương (TK 622), chi phí sản xuất chung (TK 627) chưa có thông tin Đối tượng tập hợp chi phí để thực hiện việc phân bổ chi phí:

HDTN_GIATHANH_PPHesotyle_Tt200_b7-1PBCPC

oNhập tỷ lệ phân bổ và lựa chọn phân bổ theo một trong các tiêu thức sau: Nguyên vật liệu trực tiếp, Nhân công trực tiếp, Chi phí trực tiếp hoặc Định mức.

oNhấn Phân bổ, hệ thống sẽ tự động phân bổ chi phí theo từng đối tượng tập hợp chi phí trong kỳ tính giá thành.

oSau khi phân bổ xong, nhấn Tiếp theo.

NOTE_iconnote 1. Hệ thống sẽ không tổng hợp các chứng từ hạch toán đã có thông tin Đối tượng tập hợp chi phí để thực hiện phân bổ chi phí chung.

 2. Có thể kiểm tra danh sách chứng được tổng hợp để phân bổ chi phí chung bằng cách sử dụng chức năng Xem tại cột Chi tiết chứng từ trên tab Xác định chi phí phân bổ.

3. Để phân bổ được chi phí chung theo Định mức, kế toán cần vào menu Nghiệp vụ\Giá thành\Khai báo định mức phân bổ chi phí theo đối tượng tập hợp chi phí để khai báo định mức chi phí cho từng đối tượng tập hợp chi phí.

4. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng phương pháp giá vốn bình quân, trước khi thực hiện phân bổ chi phí chung cần phải thực hiện chức năng Tính giá xuất kho trên phân hệ Kho.

5. Nếu chọn chức năng Lấy lại dữ liệu, các thông tin thiết lập phục vụ cho việc phân bổ chi phí chung trước đó sẽ bị xóa đi và kế toán phải thực hiện lại việc khai báo.

6. Sau khi tính giá thành xong, có thể kiểm tra thông tin chi phí chung được phân bổ trên tab Bảng phân bổ chi phí chung của màn hình danh sách kỳ tính giá thành.

Bước 2: Đánh giá dở dang cuối kỳ => trường hợp kết thúc kỳ tính giá thành vẫn còn có các thành phẩm chưa sản xuất xong, kế toán cần xác định giá trị dở dang cuối kỳ cho từng đối tượng tập hợp chi phí:

HDTN_GIATHANH_PPhesotyle_Tt2--_b7-Danhgiadodang

oLựa chọn đánh giá dở dang theo một trong các tiêu thức sau: Sản phẩm hoàn thành tương đương, Theo nguyên vật liệu trực tiếp hoặc Theo định mức, sau đó nhập số lượng dở dang và tỷ lệ % hoàn thành cho từng thành phẩm.

oNhấn Tính chi phí dở dang, hệ thống sẽ tự động xác định chi phí dở dang cho từng đối tượng tập hợp chi phí.

oSau khi đánh giá chi phí dở dang xong, nhấn Tiếp theo.

NOTE_iconnote 1. Để đánh giá được chi phí dở dang cuối kỳ theo Định mức, kế toán cần vào menu Nghiệp vụ\Giá thành\Sản xuất liên tục hệ số, tỷ lệ\Khai báo định mức giá thành thành phẩm để khai báo định mức chi phí cho từng thành phẩm.

2. Sau khi tính giá thành xong, có thể kiểm tra thông tin dở dang cuối kỳ thông qua Bảng tập hợp chi phí theo yếu tố hoặc Bảng tập hợp chi phí theo khoản mục (chức năng chuột phải tại màn hình danh sách kỳ tính giá thành).  

Bước 3: Xác định tỷ lệ phân bổ => áp dụng trong trường hợp đối tượng tập hợp chi phí gồm nhiều thành phẩm cần sản xuất:

HDTN_GIATHANH_PPHesotyle_B7_xacdinhtylephanbo

oLựa chọn phương thức phân bổ là Hệ số hoặc Tỷ lệ, sau đó nhân Tính tỷ lệ phân bổ => hệ thống sẽ tự động tính tỷ lệ phân bổ cho từng thành phẩm thuộc đối tượng tính giá thành.

oSau khi phân bổ xong, nhấn Tính giá thành.

NOTE_iconnote 1. Nếu lựa chọn phương pháp phân bổ là Hệ số, sau khi thực hiện chức năng Tính tỷ lệ phân bổ, hệ thống sẽ chọn thành phẩm có số lượng lớn nhất trong kỳ tính giá thành làm Thành phẩm chuẩn và mặc định hệ số là 1.

2. Trường hợp muốn thay đổi thông tin thành phẩm chuẩn, sau khi tích chọn một thành phẩm khác, kế toán phải thực hiện lại chức năng Tính tỷ lệ phân bổ để hệ thống tự động tính lại tỷ lệ phân bổ giữa các thành phẩm.

3. Sau khi tính giá thành xong, có thể kiểm tra tỷ lệ phân bổ cho kỳ tính giá thành trên tab Bảng xác định tỷ lệ phân bổ giá thành của màn hình danh sách kỳ tính giá thành.

Bước 4: Tính giá thành => sau khi thực hiện chức năng Tính giá thành ở bước xác định tỷ lệ phân bổ, hệ thống sẽ tự động lập bảng tính giá thành:

HDTN_GIATHANH_PPhesotyle_Tt200_b7_tinhgiathanh_01

oSau khi thực hiện tính giá thành xong, kế toán sẽ thực hiện chức năng Cập nhật giá nhập kho để cập nhật giá thành vừa tính của các thành phẩm vào các chứng từ nhập kho đã lập ở bước 5. Ngoài ra  kế toán có thể cập nhật luôn giá xuất kho cho các thành phẩm đó bằng cách chọn chức năng Cập nhật giá xuất kho

oKiểm tra lại bảng tính giá thành, sau đó nhấn Cất.

NOTE_iconnote 1. Sau khi tính giá thành xong, có thể kiểm tra lại giá thành của từng thành phẩm trên tab Bảng tính giá thành của màn hình danh sách kỳ tính giá thành.

 2. Trường hợp muốn kiểm tra lại các khoản chi phí trực tiếp phục vụ cho việc tính giá thành hoặc các khoản chi phí làm giảm giá thành của thành phẩm, kế toán nhấn chuột phải tại màn hình danh sách kỳ tính giá thành và chọn chức năng Tập hợp chi phí trực tiếp hoặc Tập hợp khoản giảm giá thành.

3. Sau khi kế toán thực hiện cập nhật giá nhập kho cho các thành phẩm trong kỳ tính giá thành thì hệ thống cũng tự động tính luôn giá nhập kho cho các thành phẩm đó.

4. Sau khi kế toán cập nhật giá xuất kho thành phẩm, thì hệ thống cũng tự động tính luôn giá xuất kho cho các thành phẩm đó.  

oXem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính giá thành theo PP Hệ số, tỷ lệ - Bước 7 (TT200) Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Bước 8: Kết chuyển các chi phí phát sinh trong kỳ tính giá thành để xác định tổng chi phí cho các sản phẩm hoàn thành

oHướng dẫn chi tiết

Vào phân hệ Giá thành\tab Sản xuất liên tục - Hệ số, tỷ lệ, tại màn hình danh sách nhấn chuột phải và chọn chức năng Kết chuyển chi phí.

Chọn kỳ tính giá thành, sau đó nhấn Đồng ý => hệ thống sẽ tự động tổng hợp chi phí của các tài khoản 621, 622, 627... để kết chuyển sang 154:

HDTN_GIATHANH_PPhesotyle_b8

Kiểm tra lại chứng từ kết chuyển, sau đó nhấn Cất.

NOTE_iconnote Trường hợp muốn xem lại các chứng từ kết chuyển chi phí đã lập trước đó, kế toán chọn chức năng Duyệt trên chứng từ Kết chuyển chi phí để tìm kiếm.

HDTN_GIATHANH_PPhesotyle_TT200_B8_Danhsachketchuyenchiphi

oXem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính giá thành theo PP Hệ số, tỷ lệ - Bước 8 (TT200) Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)