Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R22 > Khi xem báo cáo Phân tích công nợ phải thu theo tuổi nợ, kế toán mong muốn chỉ lên công nợ của các nhóm KH, không lên công nợ của nhóm NCC

Khi xem báo cáo Phân tích công nợ phải thu theo tuổi nợ, kế toán mong muốn chỉ lên công nợ của các nhóm KH, không lên công nợ của nhóm NCC


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R22, trên báo cáo Phân tích công nợ phải thu theo tuổi nợ, Phân tích công nợ phải trả theo tuổi nợ, Tổng hợp công nợ phải thu theo nhóm khách hàng thay đổi cách hiển thị dòng Nhóm KH/NCC trên báo cáo, chỉ hiển thị các nhóm KH/NCC được chọn trên tham số và các nhóm con của nó, tránh trùng lặp số liệu.

Chi tiết thay đổi

  • Trước R22:

    Khi xem báo cáo Phân tích công nợ phải thu theo tuổi nợ, Phân tích công nợ phải trả theo tuổi nợ, Tổng hợp công nợ phải thu theo nhóm khách hàng, với một đối tượng vừa là nhà cung cấp, vừa là khách hàng phân loại vào cả nhóm NCC và nhóm khách hàng thì báo cáo thể hiện thành 2 nhóm riêng biệt, số liệu bị lặp lại, dù trên tham số chỉ chọn nhóm KH hoặc nhóm NCC.

  • Từ R22:

Khi xem báo cáo Phân tích công nợ phải thu theo tuổi nợ, Phân tích công nợ phải trả theo tuổi nợ, Tổng hợp công nợ phải thu theo nhóm khách hàng, với một đối tượng vừa là nhà cung cấp, vừa là khách hàng phân loại vào cả nhóm NCC và nhóm khách hàng. Nếu trên tham số Nhóm KH/NCC chọn 1 nhóm cụ thể: trên báo cáo chỉ hiển thị các nhóm KH/NCC được chọn trên tham số và các nhóm con của nó.

+ Nhóm nào không có số liệu thì không hiển thị.
+ Nhóm cha trên báo cáo chỉ hiển thị các Khách hàng/Nhà cung cấp thuộc chính nhóm cha.

            Ví dụ: Mã khách hàng: CTY_PHUTHAI thuộc đồng thời 2 nhóm khách hàng, nhà cung cấp là: DL; KH_DA

            Báo cáo\Bán hàng\Phân tích công nợ phải thu theo tuổi nợ

 

 Trước R22: báo cáo hiển thị đồng thời 2 nhóm DL; KH_DA, gây trùng lặp số liệu

 Từ R22: báo cáo chỉ hiển thị dữ liệu tương ứng với nhóm KH/NCC đã được chọn trên tham số

 Lưu ý: Nếu không chọn tham số Nhóm KH/NCC thì báo cáo hiển thị đồng thời các nhóm KH/NCC của các KH/NCC được chọn xem báo cáo.Xem thêm
Kế toán muốn nhập số dư tài khoản (TK 241, 154, 335) chi tiết theo khoản mục chi phí, công trình, đơn hàng, hợp đồng
Khi tạo mới dữ liệu từ năm trước, kế toán muốn chỉ lấy số dư CPSX dở dang của các công trình còn dở dang, không lấy lên các công trình đã quyết toán xong
Kế toán muốn xem báo cáo Sổ chi tiết TK theo công trình và khoản mục chi phí để theo dõi được số dư và phát sinh của tài khoản theo công trình và khoản mục chi phí
Kế toán muốn in được hóa đơn bán hàng tự in song ngữ để giao cho khách hàng
Kế toán muốn theo dõi khoản chi sự nghiệp, dự án theo từng hợp đồng, dự án để biết còn bao nhiêu chưa được quyết toán hoặc chưa được duyệt
Khi lập đơn hàng/chứng từ bán hàng cho KH có nhiều địa điểm giao hàng, kế toán muốn có thể chọn nhanh thông tin địa điểm giao hàng để tiết kiệm thời gian lập chứng từ
Khi xem sổ chi tiết VTHH, kế toán muốn biết được địa chỉ của từng NCC/KH mà đơn vị đã mua, bán VTHH để làm cơ sở báo cáo cho SYT cấp phép hiệu thuốc chuẩn GPP
Kế toán mong muốn có thể xác định được mức lương tối đa đóng các loại bảo hiểm để lập bảng tính lương được chính xác và nhanh chóng.
Khi xem báo cáo Chi tiết công nợ phải trả, đối với chứng từ hàng bán trả lại, kế toán muốn hiện thị số lượng mua là số âm
Khi sử dụng báo cáo chi tiết công nợ phải trả, kế toán mong muốn hiển thị thêm thông tin chứng từ gốc tương ứng từng chứng từ mua hàng
Khi xem Sổ chi tiết bán hàng, kế toán muốn biết được từng lần bán hàng thực hiện cho công trình nào
Khi thủ kho thực hiện bỏ ghi phiếu nhập/xuất, thủ kho muốn số lượng thực nhập/xuất đã ghi sổ trước đó không tự xóa đi để không phải mất thời gian nhập lại
Trường hợp đơn vị không dùng phần mềm để quản lý phát hành hóa đơn, kế toán muốn có thể lập được BC tình hình sử dụng hóa đơn khi sử dụng hóa đơn điện tử với số liên=0
Kế toán muốn trên Bảng kê hóa đơn mua vào/bán ra với các chứng từ khác nhau chung 1 số hóa đơn thì gộp lại thành 1 dòng tương ứng với số HĐ
Kế toán muốn xem báo cáo Sổ chi tiết TK theo đơn hàng và khoản mục chi phí để theo dõi được số dư và phát sinh của tài khoản theo đơn hàng và khoản mục chi phí
Kế toán muốn xem báo cáo Sổ chi tiết TK theo hợp đồng và khoản mục chi phí để theo dõi được số dư và phát sinh của tài khoản theo hợp đồng và khoản mục chi phí
Kế toán muốn xem báo cáo Sổ chi tiết TK theo đối tượng THCP và khoản mục chi phí để theo dõi được số dư và phát sinh của tài khoản theo đối tượng THCP và khoản mục chi phí