Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R22 > Kế toán muốn nhập số dư tài khoản (TK 241, 154, 335) chi tiết theo khoản mục chi phí, công trình, đơn hàng, hợp đồng

Kế toán muốn nhập số dư tài khoản (TK 241, 154, 335) chi tiết theo khoản mục chi phí, công trình, đơn hàng, hợp đồng


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R22, bổ sung thêm cột Chi tiết số dư tại danh sách Nhập số dư tài khoản, khi bấm vào dòng Nhập chi tiết số dư thì hiển thị bảng Nhập chi tiết số dư. Mục đích giúp kế toán có thể nhập số dư tài khoản chi tiết theo khoản mục chi phí, công trình, đơn hàng, hợp đồng để quản lý chi phí phát sinh; không thực hiện tính giá thành, nghiệm thu trên phần mềm.

Chi tiết thay đổi

 • Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\Số dư tài khoản, bổ sung thêm cột Chi tiết số dư

   

 • Chọn dòng Nhập chi tiết số dư, hiển thị bảng Nhập chi tiết số dư, người dùng nhập số dư chi tiết theo đối tượng THCP, công trình, đơn hàng, hợp đồng mua, hợp đồng bán, mã thống kê.

   

 • Chọn Cất để lưu thông tin số dư vừa nhập
 • Kể từ R22:
  • Khi nhập chi phí dở dang đầu kỳ tại Nghiệp vụ/Nhập số dư ban đầu/Chi phí dở dang đầu kỳ chỉ nhập được Tài khoản CPSXKD dở dang là 154 và các tài khoản con của nó.
  • Cho phép nhập khẩu excel Số dư tài khoản chi tiết theo các tiêu chí thống kê. Cụ thể tệp ngầm định nhập khẩu excel bổ sung thêm các cột: Đối tượng THCP, công trình, đơn hàng, hợp đồng mua, hợp đồng bán, mã thống kê.
  • Khi chuyển đổi dữ liệu từ SME2015 lên SME2017 hoặc chuyển đổi MVC nếu đơn vị có nhập Chi phí dở dang đầu kỳ tại menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu chọn tab Chi phí dở dang với Tài khoản CPSXKD dở dang khác tài khoản 154 và các tài khoản con của nó tại dữ liệu cũ thì khi chuyển đổi lên SME2017 phiên bản R22 sẽ xóa toàn bộ thông tin tại tab chi phí dở dang và chuyển thông tin các thông tin thống kê sang Số dư tài khoản
  • Khi chuyển đổi dữ liệu từ SME2012 lên SME2017, nếu trên SME2012 đơn vị nhập số dư đầu kỳ chi tiết theo các thông tin thống kê thì dữ liệu chuyển lên SME2017 cũng lấy được các tiêu chí thống kê tương ứng lên giao diện Chi tiết Nhập số dư
  • Tạo mới dữ liệu từ năm trước cho phép lấy được số dư của các tài khoản chi tiết theo các tiêu chí thống kê lên Nhập số dư ban đầu

 Xem thêm
Khi tạo mới dữ liệu từ năm trước, kế toán muốn chỉ lấy số dư CPSX dở dang của các công trình còn dở dang, không lấy lên các công trình đã quyết toán xong
Kế toán muốn xem báo cáo Sổ chi tiết TK theo công trình và khoản mục chi phí để theo dõi được số dư và phát sinh của tài khoản theo công trình và khoản mục chi phí
Kế toán muốn in được hóa đơn bán hàng tự in song ngữ để giao cho khách hàng
Kế toán muốn theo dõi khoản chi sự nghiệp, dự án theo từng hợp đồng, dự án để biết còn bao nhiêu chưa được quyết toán hoặc chưa được duyệt
Khi lập đơn hàng/chứng từ bán hàng cho KH có nhiều địa điểm giao hàng, kế toán muốn có thể chọn nhanh thông tin địa điểm giao hàng để tiết kiệm thời gian lập chứng từ
Khi xem sổ chi tiết VTHH, kế toán muốn biết được địa chỉ của từng NCC/KH mà đơn vị đã mua, bán VTHH để làm cơ sở báo cáo cho SYT cấp phép hiệu thuốc chuẩn GPP
Kế toán mong muốn có thể xác định được mức lương tối đa đóng các loại bảo hiểm để lập bảng tính lương được chính xác và nhanh chóng.
Khi xem báo cáo Chi tiết công nợ phải trả, đối với chứng từ hàng bán trả lại, kế toán muốn hiện thị số lượng mua là số âm
Khi sử dụng báo cáo chi tiết công nợ phải trả, kế toán mong muốn hiển thị thêm thông tin chứng từ gốc tương ứng từng chứng từ mua hàng
Khi xem Sổ chi tiết bán hàng, kế toán muốn biết được từng lần bán hàng thực hiện cho công trình nào
Khi thủ kho thực hiện bỏ ghi phiếu nhập/xuất, thủ kho muốn số lượng thực nhập/xuất đã ghi sổ trước đó không tự xóa đi để không phải mất thời gian nhập lại
Trường hợp đơn vị không dùng phần mềm để quản lý phát hành hóa đơn, kế toán muốn có thể lập được BC tình hình sử dụng hóa đơn khi sử dụng hóa đơn điện tử với số liên=0
Khi xem báo cáo Phân tích công nợ phải thu theo tuổi nợ, kế toán mong muốn chỉ lên công nợ của các nhóm KH, không lên công nợ của nhóm NCC
Kế toán muốn trên Bảng kê hóa đơn mua vào/bán ra với các chứng từ khác nhau chung 1 số hóa đơn thì gộp lại thành 1 dòng tương ứng với số HĐ
Kế toán muốn xem báo cáo Sổ chi tiết TK theo đơn hàng và khoản mục chi phí để theo dõi được số dư và phát sinh của tài khoản theo đơn hàng và khoản mục chi phí
Kế toán muốn xem báo cáo Sổ chi tiết TK theo hợp đồng và khoản mục chi phí để theo dõi được số dư và phát sinh của tài khoản theo hợp đồng và khoản mục chi phí
Kế toán muốn xem báo cáo Sổ chi tiết TK theo đối tượng THCP và khoản mục chi phí để theo dõi được số dư và phát sinh của tài khoản theo đối tượng THCP và khoản mục chi phí