Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R22 > Kế toán mong muốn có thể xác định được mức lương tối đa đóng các loại bảo hiểm để lập bảng tính lương được chính xác và nhanh chóng.

Kế toán mong muốn có thể xác định được mức lương tối đa đóng các loại bảo hiểm để lập bảng tính lương được chính xác và nhanh chóng.


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R22, chương trình bổ sung thêm mức lương tối đa đóng BHTN, giúp kế toán xác định được mức lương tối đa đóng các loại bảo hiểm để lập bảng tính lương được chính xác và nhanh chóng.

Chi tiết thay đổi

  • Trước R22: chương trình đang quy định cho cả BHXH, BHYT, BHTN cùng 1 mức tối đa (hiện tại là 26 triệu) cho phép người dùng gõ lại giá trị. Căn cứ để tính các khoản BHXH, BHYT, BHTN do nhân viên đóng và công ty đóng sẽ tính dựa trên mức tối đa này.
  • Từ R22:
  • Tại Nghiệp vụ/Tiền lương/Quy định lương, bảo hiểm, thuế TNCN chương trình bổ sung thêm Mức lương tối đa đóng BHTN, ngầm định bằng mức lương tối đa đóng BHXH, BHYT, KPCĐ, cho phép người dùng nhập lại.

         

  • Trên các bảng lương:
  1. Bảng Lương cố định (không dựa trên bảng chấm công)
  2. Bảng Lương thời gian theo buổi
  3. Bảng Lương thời gian theo giờ

Khoản BHTN nhân viên đóng và công ty đóng sẽ tính dựa trên Mức lương tối đa đóng BHTN

  1. Nếu lương đóng BH trên bảng lương <= Mức lương tối đa đóng BHTN thì:
                BHTN Nhân viên đóng = Lương đóng BH * Tỷ lệ đóng BHTN nhân viên đóng                  
BHTN Công ty đóng = Lương đóng BH * Tỷ lệ đóng BHTN Công ty đóng
    2. Nếu lương đóng BH > Mức lương tối đa đóng BHTN thì:                  
BHTN Nhân viên đóng = Mức lương tối đa đóng BHTN * Tỷ lệ đóng BHTN nhân viên đóng
                BHTN Công ty đóng = Mức lương tối đa đóng BHTN * Tỷ lệ đóng BHTN Công ty đóng.


Xem thêm
Kế toán muốn nhập số dư tài khoản (TK 241, 154, 335) chi tiết theo khoản mục chi phí, công trình, đơn hàng, hợp đồng
Khi tạo mới dữ liệu từ năm trước, kế toán muốn chỉ lấy số dư CPSX dở dang của các công trình còn dở dang, không lấy lên các công trình đã quyết toán xong
Kế toán muốn xem báo cáo Sổ chi tiết TK theo công trình và khoản mục chi phí để theo dõi được số dư và phát sinh của tài khoản theo công trình và khoản mục chi phí
Kế toán muốn in được hóa đơn bán hàng tự in song ngữ để giao cho khách hàng
Kế toán muốn theo dõi khoản chi sự nghiệp, dự án theo từng hợp đồng, dự án để biết còn bao nhiêu chưa được quyết toán hoặc chưa được duyệt
Khi lập đơn hàng/chứng từ bán hàng cho KH có nhiều địa điểm giao hàng, kế toán muốn có thể chọn nhanh thông tin địa điểm giao hàng để tiết kiệm thời gian lập chứng từ
Khi xem sổ chi tiết VTHH, kế toán muốn biết được địa chỉ của từng NCC/KH mà đơn vị đã mua, bán VTHH để làm cơ sở báo cáo cho SYT cấp phép hiệu thuốc chuẩn GPP
Khi xem báo cáo Chi tiết công nợ phải trả, đối với chứng từ hàng bán trả lại, kế toán muốn hiện thị số lượng mua là số âm
Khi sử dụng báo cáo chi tiết công nợ phải trả, kế toán mong muốn hiển thị thêm thông tin chứng từ gốc tương ứng từng chứng từ mua hàng
Khi xem Sổ chi tiết bán hàng, kế toán muốn biết được từng lần bán hàng thực hiện cho công trình nào
Khi thủ kho thực hiện bỏ ghi phiếu nhập/xuất, thủ kho muốn số lượng thực nhập/xuất đã ghi sổ trước đó không tự xóa đi để không phải mất thời gian nhập lại
Trường hợp đơn vị không dùng phần mềm để quản lý phát hành hóa đơn, kế toán muốn có thể lập được BC tình hình sử dụng hóa đơn khi sử dụng hóa đơn điện tử với số liên=0
Khi xem báo cáo Phân tích công nợ phải thu theo tuổi nợ, kế toán mong muốn chỉ lên công nợ của các nhóm KH, không lên công nợ của nhóm NCC
Kế toán muốn trên Bảng kê hóa đơn mua vào/bán ra với các chứng từ khác nhau chung 1 số hóa đơn thì gộp lại thành 1 dòng tương ứng với số HĐ
Kế toán muốn xem báo cáo Sổ chi tiết TK theo đơn hàng và khoản mục chi phí để theo dõi được số dư và phát sinh của tài khoản theo đơn hàng và khoản mục chi phí
Kế toán muốn xem báo cáo Sổ chi tiết TK theo hợp đồng và khoản mục chi phí để theo dõi được số dư và phát sinh của tài khoản theo hợp đồng và khoản mục chi phí
Kế toán muốn xem báo cáo Sổ chi tiết TK theo đối tượng THCP và khoản mục chi phí để theo dõi được số dư và phát sinh của tài khoản theo đối tượng THCP và khoản mục chi phí