Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R22 > Khi thủ kho thực hiện bỏ ghi phiếu nhập/xuất, thủ kho muốn số lượng thực nhập/xuất đã ghi sổ trước đó không tự xóa đi để không phải mất thời gian nhập lại

Khi thủ kho thực hiện bỏ ghi phiếu nhập/xuất, thủ kho muốn số lượng thực nhập/xuất đã ghi sổ trước đó không tự xóa đi để không phải mất thời gian nhập lại


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R22, trên phân hệ thủ kho khi ghi sổ thủ kho, bổ sung thêm việc lưu trữ các thông tin SL thực nhập, SL thực xuất, SL thực xuất/nhập, SL thực xuất theo ĐVC, SL thực nhập theo ĐVC, SL thực xuất/nhập theo ĐVC của các chứng từ nhập, xuất, chuyển kho theo từng dòng chi tiết để không phải mất thời gian nhập lại.

Chi tiết thay đổi

 • Trước R22: Khi thực hiện Bỏ ghi phiếu nhập/xuất ở phân hệ thủ kho thì các cột SL thực nhập, SL thực xuất, SL thực xuất/nhập, SL thực xuất theo ĐVC, SL thực nhập theo ĐVC, SL thực xuất/nhập theo ĐVC cập nhật mặc định lại = Số lượng trên chứng từ gốc. Đối với các chứng từ nhập/xuất có nhiều mã hàng trên một chứng từ, khi thủ kho bỏ ghi sổ để sửa số lượng một dòng mã hàng thì tất cả các dòng còn lại bị thay đổi Số lượng thực nhập/xuất = Số lượng nhập/xuất khiến thủ kho mất công nhập lại nhiều lần.
 • Từ R22 về sau: Khi thực hiện Bỏ ghi phiếu nhập/xuất ở phân hệ thủ kho thì giữ nguyên SL thực nhập, SL thực xuất, SL thực xuất/nhập, SL thực xuất theo ĐVC, SL thực nhập theo ĐVC, SL thực xuất/ nhập theo ĐVC đã được ghi sổ.
 • Ví dụ:
  • Vào phân hệ Kho, thêm mới chứng từ Nhập kho

    

  • Vào phân hệ Thủ kho, tại tab Đề nghị nhập, xuất kho mở chứng từ Nhập kho vừa lập ở phân hệ Kho, nhập số lượng thực nhập, chọn Ghi sổ

    

  • Trên Phiếu nhập kho trên, chọn Bỏ ghi, khi đó các dòng chi tiết của cột SL thực nhập không đổi, giúp kế toán khi sửa số lượng thực nhập của một dòng mã hàng thì không mất công nhập lại số lượng thực nhập của các dòng mã hàng còn lại.


Xem thêm
Kế toán muốn nhập số dư tài khoản (TK 241, 154, 335) chi tiết theo khoản mục chi phí, công trình, đơn hàng, hợp đồng
Khi tạo mới dữ liệu từ năm trước, kế toán muốn chỉ lấy số dư CPSX dở dang của các công trình còn dở dang, không lấy lên các công trình đã quyết toán xong
Kế toán muốn xem báo cáo Sổ chi tiết TK theo công trình và khoản mục chi phí để theo dõi được số dư và phát sinh của tài khoản theo công trình và khoản mục chi phí
Kế toán muốn in được hóa đơn bán hàng tự in song ngữ để giao cho khách hàng
Kế toán muốn theo dõi khoản chi sự nghiệp, dự án theo từng hợp đồng, dự án để biết còn bao nhiêu chưa được quyết toán hoặc chưa được duyệt
Khi lập đơn hàng/chứng từ bán hàng cho KH có nhiều địa điểm giao hàng, kế toán muốn có thể chọn nhanh thông tin địa điểm giao hàng để tiết kiệm thời gian lập chứng từ
Khi xem sổ chi tiết VTHH, kế toán muốn biết được địa chỉ của từng NCC/KH mà đơn vị đã mua, bán VTHH để làm cơ sở báo cáo cho SYT cấp phép hiệu thuốc chuẩn GPP
Kế toán mong muốn có thể xác định được mức lương tối đa đóng các loại bảo hiểm để lập bảng tính lương được chính xác và nhanh chóng.
Khi xem báo cáo Chi tiết công nợ phải trả, đối với chứng từ hàng bán trả lại, kế toán muốn hiện thị số lượng mua là số âm
Khi sử dụng báo cáo chi tiết công nợ phải trả, kế toán mong muốn hiển thị thêm thông tin chứng từ gốc tương ứng từng chứng từ mua hàng
Khi xem Sổ chi tiết bán hàng, kế toán muốn biết được từng lần bán hàng thực hiện cho công trình nào
Trường hợp đơn vị không dùng phần mềm để quản lý phát hành hóa đơn, kế toán muốn có thể lập được BC tình hình sử dụng hóa đơn khi sử dụng hóa đơn điện tử với số liên=0
Khi xem báo cáo Phân tích công nợ phải thu theo tuổi nợ, kế toán mong muốn chỉ lên công nợ của các nhóm KH, không lên công nợ của nhóm NCC
Kế toán muốn trên Bảng kê hóa đơn mua vào/bán ra với các chứng từ khác nhau chung 1 số hóa đơn thì gộp lại thành 1 dòng tương ứng với số HĐ
Kế toán muốn xem báo cáo Sổ chi tiết TK theo đơn hàng và khoản mục chi phí để theo dõi được số dư và phát sinh của tài khoản theo đơn hàng và khoản mục chi phí
Kế toán muốn xem báo cáo Sổ chi tiết TK theo hợp đồng và khoản mục chi phí để theo dõi được số dư và phát sinh của tài khoản theo hợp đồng và khoản mục chi phí
Kế toán muốn xem báo cáo Sổ chi tiết TK theo đối tượng THCP và khoản mục chi phí để theo dõi được số dư và phát sinh của tài khoản theo đối tượng THCP và khoản mục chi phí