Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Định khoản

Nợ TK 622                   Chi phí nhân công trực tiếp

Nợ TK 623                   Chi phí sử dụng máy thi công (6231)

Nợ TK 627                   Chi phí sản xuất chung (6271)

Nợ TK 641                   Chi phí bán hàng (6411)

Nợ TK 642                   Chi phí quản lý doanh nghiệp (6421)
Nợ TK6421, 6422         Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp (Thông tư 133)

Có TK 334             Phải trả người lao động (3341, 3348)

Có TK 338             Phải trả, phải nộp khác (3382, 3383, 3384, 3385 (TT133), 3386 (TT200))

Ví dụ

Ngày 27/04/2017, kế toán hạch toán chi phí lương tháng 4.

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Hạch toán chi phí lương" được thực hiện trên phần mềm như sau:
  • Vào phân hệ Tiền lương\tab Hạch toán chi phí, chọn chức năng Thêm.
  • Chọn bảng lương, sau đó nhấn Đồng ý. 
  • Hệ thống sẽ tự động hạch toán chi phí lương căn cứ vào thông tin từ bảng lương đã chọn. 
  • Kiểm tra lại chứng từ hạch toán, sau đó nhấn Cất.
Lưu ý: Sau khi lập xong bảng tính lương, hệ thống cho phép kế toán hạch toán luôn chi phí lương mà không cần phải vào tab Hạch toán chi phí.


Xem thêm