Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Định khoản

Nợ TK 338                  Phải trả, phải nộp khác (3382, 3383, 3384, 3385 (TT133), 3386 (TT200))

Có TK 111, 112          

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn trên phần mềm

Để thực hiện nghiệp vụ nộp bảo hiểm cho nhân viên, vào phân hệ Tiền lương chọn chức năng Nộp bảo hiểm bên thanh tác nghiệp, sau đó lựa chọn một trong hai cách nộp sau:


Xem thêm