Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Định khoản

Nợ TK 334                                    Phải trả cho người lao động

Có TK 111, 112                               

Ví dụ

Ngày 29/04/2017, kế toán thực hiện chi trả lương cho nhân viên

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn trên phần mềm

Để thực hiện nghiệp vụ trả lương cho nhân viên, vào phân hệ Tiền lương chọn chức năng Trả lương bên thanh tác nghiệp, sau đó lựa chọn một trong hai cách thức trả lương sau:


Xem thêm