Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R12 > Kế toán muốn chương trình khấu trừ thuế đúng, khi có phát sinh thuế GTGT đầu vào dành cho dự án đầu tư được bù trừ với thuế GTGT còn phải nộp

Kế toán muốn chương trình khấu trừ thuế đúng, khi có phát sinh thuế GTGT đầu vào dành cho dự án đầu tư được bù trừ với thuế GTGT còn phải nộp


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R12, khi khấu trừ thuế chương trình cho phép không lấy số tiền bù trừ giữa thuế đầu ra với thuế đầu vào của dự án đầu tư

Chi tiết thay đổi

 • Trên giao diện Chứng từ nghiệp vụ khác Khấu trừ thuế bổ sung thêm cột Nghiệp vụ và cho phép chọn các giá trị sau:
  • Với đơn vị sử dụng QĐ48 và TT200: cho phép chọn giá trị Khấu trừ thuế hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc Khấu trừ thuế hoạt động đầu tư
  • Với đơn vị sử dụng TT133:
   • Đổi tên cột Nghiệp vụ giảm trừ DT thành cột Nghiệp vụ trên tất cả các chứng từ có phát sinh cột này và trên Chứng từ nghiệp vụ khác bổ sung thêm 2 giá trị Khấu trừ thuế hoạt động sản xuất kinh doanhKhấu trừ thuế hoạt động đầu tư
   • Trên chứng từ Khấu trừ thuế bổ sung thêm cột Nghiệp vụ và cho phép chọn giá trị Khấu trừ thuế hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc Khấu trừ thuế hoạt động đầu tư
 • Trên Sổ chi tiết các tài khoản thống kê theo Số dư và phát sinh hoặc Chi cố phát sinh đối:
  • Với đơn vị sử dụng QĐ48 hoặc TT200: bổ sung thêm cột Nghiệp vụ.
  • Với đơn vị sử dụng TT133: đổi tên cột từ Nghiệp vụ giảm trừ DT thành Nghiệp vụ

Các bước thực hiện

 • Lập tờ khai thuế. => Ví dụ: đơn vị lập tờ khai thuế 3/2017 như sau:

   

 • Thực hiện bù trừ giữa thuế đầu ra với thuế đầu vào của dự án đầu tư. => Ví dụ: chứng từ bù trừ thuế được lập vào ngày 31/03/2017 như sau:

   

 • Vào Nghiệp vụ\Thuế, chọn Khấu trừ thuế.

=> Ví dụ: Khấu trừ thuế tháng 3/2017 như sau:

 • Trước phiên bản R12 Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: 950.000 -250.000 = 700.000 (VND)
 • Từ Phiên bản R12 trở đi Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: 950.000 (VND)

 

Lưu ý:

 • Khi chuyển đổi dữ liệu từ phiên bản cũ lên phiên bản hiện tại hoặc từ MISA SME 2015 lên MISA SME 2017 thì cột Nghiệp vụ trên chứng từ Khấu trừ thuế sẽ mặc định giá trị là Khấu trừ thuế hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Khi thực hiện khấu trừ thuế, chứng từ sinh ra cột Nghiệp vụ mặc định hiển thị Khấu trừ thuế hoạt động sản xuất kinh doanh


Xem thêm
Khi xem báo cáo Chi tiết công nợ phải trả nhà cung cấp, kế toán muốn trong cùng một chứng từ Tiền thuế sẽ được công gộp lại
Kế toán muốn trên Nhật ký truy cập ghi lại các thao tác xử lý chứng từ trước khi khóa sổ như: Xóa chứng từ, Ghi sổ chứng từ, Chuyển ngày hạch toán
Khi xem BC Tình hình PB CP mua hàng và Đối chiếu CP mua trên chứng từ mua hàng và chứng từ CP, kế toán muốn có thông tin Diễn giải chung của chứng từ
Khi xem báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo mặt hàng, kế toán muốn hiển thị được thông tin Diễn giải chung
Kế toán muốn Bảng tổng hợp quyết toán thuế GTGT năm lấy lên được số liệu của Tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư (mẫu 02/GTGT) để đối chiếu khớp số liệu với TK 133
Với chứng từ mua dịch vụ vừa phát sinh CP tính thuế nhập khẩu và CP không tính thuế nhập khẩu, kế toán muốn có thể phân bổ được trên cùng một hóa đơn mua hàng
Khi xem danh sách Báo giá, kế toán muốn biết nhanh Tổng giá trị khách hàng phải thanh toán theo từng báo giá là bao nhiêu
Khi in hóa đơn/chứng từ theo lô, kế toán muốn in được các hóa đơn/chứng từ do mình lập một cách nhanh chóng
Khi xem Báo cáo chi tiết công nợ phải trả cho nhà cung cấp, kế toán muốn báo cáo thể hiện cột trường mở rộng để lấy đầy đủ thông tin Ghi chú lên báo cáo
Với khách hàng dùng PP xuất kho BQCK, kế toán muốn chương trình cảnh báo khi bỏ ghi, ghi sổ chứng từ nhập, xuất kho khi đã có phát sinh chứng từ xuất kho phía sau
Kế toán muốn trên Danh sách các chứng từ thuộc phân hệ Bán hàng thêm thông tin Người tạo, Người sửa để kiểm soát và quy trách nhiệm khi xảy ra sai sót
Cập nhật danh mục địa bàn hành chính theo phiên bản HTKK 3.4.2