Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R12 > Khi xem báo cáo Chi tiết công nợ phải trả nhà cung cấp, kế toán muốn trong cùng một chứng từ Tiền thuế sẽ được công gộp lại

Khi xem báo cáo Chi tiết công nợ phải trả nhà cung cấp, kế toán muốn trong cùng một chứng từ Tiền thuế sẽ được công gộp lại


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R12, trên giao diện tham số của Báo cáo chi tiết công nợ phải trả, bổ sung thêm tùy chọn Cộng gộp các bút toán thuế giống nhau, giúp kế toán đối chiếu dễ dàng khi gửi báo cáo cho nhà cung cấp để xác nhận công nợ.

Các bước thực hiện

  • Vào Báo cáo\Mua hàng\Chi tiết công nợ phải trả nhà cung cấp, chọn thống kê theo <Không chọn>.
  • Tích chọn Cộng gộp các bút toán thuế giống nhau

 

Lưu ý:

  • Khi tích chọn Cộng gộp các bút toán giống nhau, chương trình sẽ không cho phép tích chọn/bỏ tích chọn Cộng gộp các bút toán thuế giống nhau
  • Chương trình chỉ thực hiện cộng gộp các dòng chi tiết có cùng cặp định khoản TK công nợ ĐƯ với TK thuế (TK133,3331),cùng Số hóa đơn và Ngày hóa đơn
  • Mẫu báo cáo sau khi tích chọn Cộng gộp các bút toán thuế giống nhau.


Xem thêm
Kế toán muốn chương trình khấu trừ thuế đúng, khi có phát sinh thuế GTGT đầu vào dành cho dự án đầu tư được bù trừ với thuế GTGT còn phải nộp
Kế toán muốn trên Nhật ký truy cập ghi lại các thao tác xử lý chứng từ trước khi khóa sổ như: Xóa chứng từ, Ghi sổ chứng từ, Chuyển ngày hạch toán
Khi xem BC Tình hình PB CP mua hàng và Đối chiếu CP mua trên chứng từ mua hàng và chứng từ CP, kế toán muốn có thông tin Diễn giải chung của chứng từ
Khi xem báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo mặt hàng, kế toán muốn hiển thị được thông tin Diễn giải chung
Kế toán muốn Bảng tổng hợp quyết toán thuế GTGT năm lấy lên được số liệu của Tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư (mẫu 02/GTGT) để đối chiếu khớp số liệu với TK 133
Với chứng từ mua dịch vụ vừa phát sinh CP tính thuế nhập khẩu và CP không tính thuế nhập khẩu, kế toán muốn có thể phân bổ được trên cùng một hóa đơn mua hàng
Khi xem danh sách Báo giá, kế toán muốn biết nhanh Tổng giá trị khách hàng phải thanh toán theo từng báo giá là bao nhiêu
Khi in hóa đơn/chứng từ theo lô, kế toán muốn in được các hóa đơn/chứng từ do mình lập một cách nhanh chóng
Khi xem Báo cáo chi tiết công nợ phải trả cho nhà cung cấp, kế toán muốn báo cáo thể hiện cột trường mở rộng để lấy đầy đủ thông tin Ghi chú lên báo cáo
Với khách hàng dùng PP xuất kho BQCK, kế toán muốn chương trình cảnh báo khi bỏ ghi, ghi sổ chứng từ nhập, xuất kho khi đã có phát sinh chứng từ xuất kho phía sau
Kế toán muốn trên Danh sách các chứng từ thuộc phân hệ Bán hàng thêm thông tin Người tạo, Người sửa để kiểm soát và quy trách nhiệm khi xảy ra sai sót
Cập nhật danh mục địa bàn hành chính theo phiên bản HTKK 3.4.2