Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R12 > Với khách hàng dùng PP xuất kho BQCK, kế toán muốn chương trình cảnh báo khi bỏ ghi, ghi sổ chứng từ nhập, xuất kho khi đã có phát sinh chứng từ xuất kho phía sau

Với khách hàng dùng PP xuất kho BQCK, kế toán muốn chương trình cảnh báo khi bỏ ghi, ghi sổ chứng từ nhập, xuất kho khi đã có phát sinh chứng từ xuất kho phía sau


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R12, đối với phương pháp tính giá Bình quân cuối kỳ chương trình sẽ thực hiện cảnh báo khi bỏ ghi, ghi sổ chứng từ nhập, xuất kho khi đã có phát sinh chứng từ xuất kho phía sau

Chi tiết thay đổi

  • Vào Hệ thống\Tùy chọn\Vật tư hàng hóa chọn phương pháp tính giá là Bình quân cuối kỳ.
  • Chương trình bổ sung thêm tùy chọn Cảnh báo khi bỏ ghi/ghi sổ chứng từ nhập, xuất kho khi đã phát sinh chứng từ xuất kho phía sau.

     

  • Tích chọn cảnh báo và nhấn Đồng ý:
    • Nếu thực hiện bỏ ghi hoặc ghi sổ chứng từ nhập, xuất kho mà sau chứng từ này tồn tại chứng từ xuất kho của cùng kho và vật tư tương ứng thì chương trình sẽ đưa cảnh báo sau:

 

Lưu ý:
  • Với dữ liệu được chuyển đổi từ phiên bản cũ (MISA SME.NET 2012 và MISA SME.NET 2015) hoặc phiên bản MISA SME.NET 2017 trước R12 lên phiên bản R12 đối với phương pháp tính giá Bình quân cuối kỳ, chương trình sẽ mặc định không tích chọn tùy chọn Cảnh báo khi bỏ ghi/ghi sổ chứng từ nhập, xuất kho khi đã có phát sinh chứng từ xuất kho phía sau
  • Đối với dữ liệu đa chi nhánh (bao gồm chi nhánh phụ thuộc), khi bỏ ghi/ghi sổ chứng từ nhập xuất trên chi nhánh tổng hoặc chi nhánh phụ thuộc thì chương trình sẽ kiểm tra tất cả các chứng từ xuất phát sinh sau trên cả dữ liệu tại chi nhánh tổng và chi nhánh phụ thuộc
  • Trên danh sách chứng từ Nhập, xuất kho bổ sung thêm thông tin Ngày tạo, Người tạo, Ngày sửa, Người sửa. => Vị trí sau trường mở rộng 10 và được mặc định ẩnXem thêm
Khi xem báo cáo Chi tiết công nợ phải trả nhà cung cấp, kế toán muốn trong cùng một chứng từ Tiền thuế sẽ được công gộp lại
Kế toán muốn chương trình khấu trừ thuế đúng, khi có phát sinh thuế GTGT đầu vào dành cho dự án đầu tư được bù trừ với thuế GTGT còn phải nộp
Kế toán muốn trên Nhật ký truy cập ghi lại các thao tác xử lý chứng từ trước khi khóa sổ như: Xóa chứng từ, Ghi sổ chứng từ, Chuyển ngày hạch toán
Khi xem BC Tình hình PB CP mua hàng và Đối chiếu CP mua trên chứng từ mua hàng và chứng từ CP, kế toán muốn có thông tin Diễn giải chung của chứng từ
Khi xem báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo mặt hàng, kế toán muốn hiển thị được thông tin Diễn giải chung
Kế toán muốn Bảng tổng hợp quyết toán thuế GTGT năm lấy lên được số liệu của Tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư (mẫu 02/GTGT) để đối chiếu khớp số liệu với TK 133
Với chứng từ mua dịch vụ vừa phát sinh CP tính thuế nhập khẩu và CP không tính thuế nhập khẩu, kế toán muốn có thể phân bổ được trên cùng một hóa đơn mua hàng
Khi xem danh sách Báo giá, kế toán muốn biết nhanh Tổng giá trị khách hàng phải thanh toán theo từng báo giá là bao nhiêu
Khi in hóa đơn/chứng từ theo lô, kế toán muốn in được các hóa đơn/chứng từ do mình lập một cách nhanh chóng
Khi xem Báo cáo chi tiết công nợ phải trả cho nhà cung cấp, kế toán muốn báo cáo thể hiện cột trường mở rộng để lấy đầy đủ thông tin Ghi chú lên báo cáo
Kế toán muốn trên Danh sách các chứng từ thuộc phân hệ Bán hàng thêm thông tin Người tạo, Người sửa để kiểm soát và quy trách nhiệm khi xảy ra sai sót
Cập nhật danh mục địa bàn hành chính theo phiên bản HTKK 3.4.2