Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R10 > Với đơn mua hàng có trạng thái Hoàn thành/Đã hủy bỏ, kế toán muốn khi lập chứng từ mua hàng từ đơn mua hàng sẽ không chọn được các đơn mua hàng đó nữa

Với đơn mua hàng có trạng thái Hoàn thành/Đã hủy bỏ, kế toán muốn khi lập chứng từ mua hàng từ đơn mua hàng sẽ không chọn được các đơn mua hàng đó nữa


Mục đích

Trên MISA SME.NET 2017 R9.1 trở về trước, khi lập chứng từ mua hàng từ đơn mua hàng chương trình vẫn cho phép lập từ các đơn mua hàng có tình trạng Hoàn thành hoặc Đã hủy bỏ có số lượng nhận < số lượng cần mua.

Kể từ MISA SME.NET 2017 R10, đối với các đơn mua hàng đã hoàn thành hoặc đã hủy bỏ, kế toán muốn khi lập chứng từ mua hàng từ đơn mua hàng thì không cho phép lập từ các đơn mua hàng này tránh trường hợp lập nhầm.

Chi tiết thay đổi

  • Khi lập chứng từ mua hàng từ đơn mua hàng, chương trình không cho phép chọn được các đơn mua hàng có tình trạng:
    • Hoàn thành
    • Đã hủy bỏ
  • Ví dụ: với Đơn mua hàng có tình trạng Hoàn thành
  • Vào Nghiệp vụ\Mua hàng\Đơn mua hàng: có đơn mua hàng sau

 

  • Vào Nghiệp vụ\Mua hàng\Chứng từ mua hàng hóa: khi thêm mới chứng từ mua hàng

 

  • Vào Nghiệp vụ\Mua hàng\Chứng từ mua hàng hóa: khi sửa lại chứng từ mua hàng cũ


Xem thêm
Kế toán muốn in Ủy nhiệm chi của Ngân hàng Xây dựng (CB) để thuận tiện cho việc giao dịch với ngân hàng
Khi xem Bảng CĐKT có kỳ báo cáo không theo Năm, kế toán muốn chỉ tiêu LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước và LNST chưa phân phối kỳ này theo TT200/2014/TT-BTC
Kế toán muốn in Sổ nhật ký - Sổ cái (A4) theo mẫu dọc mà không bị mất thông tin Số tiền trong trường hợp giá trị lên đến hàng trăm tỷ
Kế toán muốn lưu được việc thiết lập ẩn/hiện các tab không dùng đến trên các phân hệ, để không mất công chọn lại và thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng
Khi xem báo cáo Tổng hợp xuất kho bán hàng, kế toán muốn biết tổng trọng lượng hàng cần xuất theo ĐVT chính và ĐVT chuyển đổi
Khi lập chứng từ bán hàng theo đơn vị tính chính, kế toán muốn in được phiếu xuất kho theo đơn vị chuyển đổi
Khi xem báo cáo Sổ chi tiết bán hàng theo mã quy cách, kế toán muốn lấy lên được Số lượng đặt trên đơn đặt hàng, Đơn giá, Thành tiền theo ngoại tệ
Khi xem báo cáo Tình hình thực hiện đơn hàng, kế toán muốn có thông tin Địa chỉ và Số điện thoại liên hệ của khách hàng
Kế toán muốn in được ủy nhiệm chi của ngân hàng Nam Á để thuận tiện cho việc giao dịch với ngân hàng
Kế toán muốn in được mẫu Uỷ nhiệm chi mới của ngân hàng Vietinbank để thuận tiện cho việc giao dịch với ngân hàng