Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R10 > Khi xem Bảng CĐKT có kỳ báo cáo không theo Năm, kế toán muốn chỉ tiêu LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước và LNST chưa phân phối kỳ này theo TT200/2014/TT-BTC

Khi xem Bảng CĐKT có kỳ báo cáo không theo Năm, kế toán muốn chỉ tiêu LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước và LNST chưa phân phối kỳ này theo TT200/2014/TT-BTC


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R10, trên báo cáo Bảng cân đối kế toán được thống kê theo khoảng thời gian không theo năm, chương trình sẽ lấy chỉ tiêu LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (421a)LNST chưa phân phối kỳ này (421b) theo đúng hướng dẫn của TT200/2014/TT-BTC

Giả sử đơn vị có dữ liệu như sau:

 • Số dư đầu kỳ năm 2017: Dư Có TK 4211: 50.000.000 VND, Dư Có TK 4212: 65.000.000 VND
 • Phát sinh Quý I năm 2017: PS ĐƯ Nợ TK 4212/ Có TK 4211: 80.000.000 VND, PS Có TK 4212:90.000.000 VND
 • Phát sinh Quý II năm 2017: PS ĐƯ Nợ TK4212/Có TK 4211: 110.000.000 VND, PS Có TK 4212:115.000.000.000 VND

Chi tiết thay đổi => Thực hiện In Bảng cân đối kế toán Quý II/2017

 • Trước phiên bản R10: khi in Bảng cân đối kế toán (thống kê không theo năm) chỉ tiêu 421a và 421b sẽ được lấy theo công thức thiết lập tại menu Tiện ích\Thiết lập báo cáo tài chính
 • LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước
  • Đầu kỳ:50.000.000 + 80.000.000 = 130.000.000 (VND)
  • Cuối kỳ:50.000.000 + 80.000.000 + 110.000.000 = 240.000.000 (VND)
 • LNST chưa phân phối kỳ này
  • Đầu kỳ: 65.000.000 + 90.000.000 - 80.000.000 = 75.000.000 (VND)
  • Cuối kỳ:65.000.000 + 90.000.000 + 115.000.000 - 80.000.000 - 110.000.000 = 80.000.000 (VND)

   => In bảng cân đối kế toán chương trình sẽ hiển thị như sau:

    

 • Kể từ phiên bản R10: khi in Bảng cân đối kế toán (thống kê không theo năm) chỉ tiêu 421a và 421b sẽ được lấy theo công thức mới tại menu Tiện ích\Thiết lập báo cáo tài chính
  • LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước
   • Đầu kỳ:50.000.000 + 65.000.000 = 115.000.000 (VND)
   • Cuối kỳ:50.000.000 + 65.000.000 + 90.000.000 = 205.000.000 (VND)
  • LNST chưa phân phối kỳ này
   • Đầu kỳ: 90.000.000 (VND)
   • Cuối kỳ: 115.000.000 (VND)

 => In bảng cân đối kế toán chương trình sẽ hiển thị như sau:

 

Lưu ý: Đối với dữ liệu chuyển đổi từ phần mềm MISA SME.NET 2015 lên MISA SME. NET 2017 hoặc chuyển đổi từ phiên bản cũ lên phiên bản R10

 • Nếu chỉ tiêu 421a và 421b khác công thức mặc định thì khi chuyển đổi lên giữ nguyên công thức người dùng đã sửa
 • Nếu chỉ tiêu 421a và 421b trùng với công thức mặc định thì khi chuyển đổi lên sẽ cập nhật theo công thức mặc định của chương trình


Xem thêm
Kế toán muốn in Ủy nhiệm chi của Ngân hàng Xây dựng (CB) để thuận tiện cho việc giao dịch với ngân hàng
Kế toán muốn in Sổ nhật ký - Sổ cái (A4) theo mẫu dọc mà không bị mất thông tin Số tiền trong trường hợp giá trị lên đến hàng trăm tỷ
Kế toán muốn lưu được việc thiết lập ẩn/hiện các tab không dùng đến trên các phân hệ, để không mất công chọn lại và thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng
Khi xem báo cáo Tổng hợp xuất kho bán hàng, kế toán muốn biết tổng trọng lượng hàng cần xuất theo ĐVT chính và ĐVT chuyển đổi
Với đơn mua hàng có trạng thái Hoàn thành/Đã hủy bỏ, kế toán muốn khi lập chứng từ mua hàng từ đơn mua hàng sẽ không chọn được các đơn mua hàng đó nữa
Khi lập chứng từ bán hàng theo đơn vị tính chính, kế toán muốn in được phiếu xuất kho theo đơn vị chuyển đổi
Khi xem báo cáo Sổ chi tiết bán hàng theo mã quy cách, kế toán muốn lấy lên được Số lượng đặt trên đơn đặt hàng, Đơn giá, Thành tiền theo ngoại tệ
Khi xem báo cáo Tình hình thực hiện đơn hàng, kế toán muốn có thông tin Địa chỉ và Số điện thoại liên hệ của khách hàng
Kế toán muốn in được ủy nhiệm chi của ngân hàng Nam Á để thuận tiện cho việc giao dịch với ngân hàng
Kế toán muốn in được mẫu Uỷ nhiệm chi mới của ngân hàng Vietinbank để thuận tiện cho việc giao dịch với ngân hàng