Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R9 > Kế toán tiền muốn chương trình không cho phép ghi sổ chứng từ chi tiền âm, để đảm bảo các sổ sách, báo cáo tiền không bị âm số liệu

Kế toán tiền muốn chương trình không cho phép ghi sổ chứng từ chi tiền âm, để đảm bảo các sổ sách, báo cáo tiền không bị âm số liệu


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R9, chương trình bổ sung các giá trị của tùy chọn "Cảnh báo khi chi quá số tồn tiền mặt hoặc tiền gửi" để không cho phép ghi sổ chứng từ chi tiền âm, đảm bảo các sổ sách, báo cáo tiền không bị âm số liệu.

Chi tiết thay đổi

  • Vào Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung.
  • Tại mục Khác\Cảnh báo khi chi quá số tồn tiền mặt hoặc tiền gửi.


  • Tích chọn Không Cảnh báo, nếu lập chứng từ chi quá số tồn tiền mặt hoặc tiền gửi, chương trình vẫn cho phép ghi sổ và không cảnh báo.
  • Tích chọn Cảnh báo, nếu lập chứng chi quá số tồn tiền mặt hoặc tiền gửi, khi ghi sổ chương trình sẽ cảnh báo nhưng vẫn cho ghi sổ.

Ví dụ: Tài khoản 1111 có số dư đến ngày 22/02/2017 là 85.000.000 VNĐ. Ngày 23/02/2017 lập chứng từ Phiếu chi thông thường có số tiền 90.000.000 VNĐ và cất chứng từ. => Chương trình cảnh báo "Số dư của TK <1111> tính đến ngày 23/02/2017 chỉ còn 85.000.000. Ghi sổ sẽ xuất quỹ âm. Bạn có muốn ghi sổ không?"

  • Nếu chọn Yes: Thì thực hiện ghi sổ
  • Nếu chọn No: Thì không ghi sổ và giữ nguyên bước hiện tại
  • Tích chọn Cảnh báo và không ghi sổ, nếu lập chứng từ chi quá số tồn tiền mặt hoặc tiền gửi, khi ghi sổ chương trình sẽ cảnh báo và không cho ghi sổ.

Ví dụ: Tài khoản 1111 có số dư đến ngày 22/02/2017 là 85.000.000 VNĐ. Ngày 23/02/2017 lập chứng từ Phiếu chi thông thường có số tiền 90.000.000 VNĐ và cất chứng từ. => Chương trình cảnh báo "Số dư của TK <1111> tính đến ngày 23/02/2017 chỉ còn 85.000.000, không đủ để xuất quỹ. Vui lòng kiểm tra lại."

Lưu ý: Khi tích chọn Cảnh báo và không ghi sổ, trong trường hợp các chứng từ thu chi tiền có cùng ngày hạch toán và phiếu chi được lập trước và không ghi sổ được do xuất quá số tồn, sau đó mới lập phiếu thu cùng ngày thì:
  • Quay lại phiếu chi sẽ ghi sổ được do tồn quỹ trong ngày đủ để chi
  • Thực hiện bảo trì hoặc ghi sổ theo lô thì sẽ không ghi sổ được phiếu chi vì lúc này chương trình thực hiện ghi sổ theo thứ tự nhập liệu vào chương trình


Xem thêm
Kế toán muốn phân quyền cho nhân viên không được phép xuất khẩu danh sách xuất hóa đơn, mua hàng hóa, dịch vụ và nhập, xuất kho ra excel
Kế toán muốn cập nhật được chính xác Doanh số đã thực hiện và Doanh số đã thực hiện trước thuế trên báo cáo Tình hình thực hiện đơn đặt hàng
Kế toán muốn xem được công nợ khách hàng đặt cọc trước trên tab Công nợ của phân hệ Bán hàng, để biết được được KH đã đặt cọc tiền hàng chưa, để làm căn cứ xuất bán hàng
Khi tính giá bán, kế toán muốn thiết lập được Giá bán dựa trên Giá mua cố định, để có thể xác định giá bán nhanh chóng, phục vụ tốt công tác bán hàng
Kế toán muốn báo cáo Chi tiết phát sinh tài khoản theo đơn vị lấy cả số liệu của chứng từ phân bổ chi phí QLDN, chi phí bán hàng, chi phí khác… phân bổ theo đơn vị
Kế toán muốn trộn mẫu bảng kê chi tiết vật tư hàng hóa có trường nhóm VTHH để thiết kế chứng từ theo nhu cầu
Khi in Báo cáo tổng hợp tồn kho VTHH, kế toán muốn có thông tin đặc điểm của VTHH để cung cấp đầy đủ thông tin cho NVKD
Kế toán muốn in được Giấy chuyển tiền theo mẫu mới nhất của ngân hàng Shinhan Bank
Khi in báo cáo Sổ chi tiết bán hàng theo mã quy cách, kế toán muốn thể hiển được tình hình bán hàng theo từng loại VTHH
Khi nhập khẩu danh sách KH từ excel, kế toán muốn nhập khẩu được số điện thoại di động của khách hàng là cá nhân, để ghi nhận được đầy đủ dữ liệu liên quan đến KH
Khi in bảng kê hàng hóa dịch vụ gửi kèm hóa đơn, kế toán muốn thể hiện đặc tính của VTHH nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cho người mua hàng
Kế toán muốn cập nhật thêm thông tin cơ quan quản lý thuế tỉnh Trà Vinh theo HTKK3.4.1 để có thể nộp được báo cáo trực tiếp từ phần mềm
Khi thực hiện Trả tiền NCC, kế toán muốn hiển thị diễn giải của chứng từ để thanh toán đúng tiền hoa hồng cho NV kinh doanh và các kênh phân phối quảng cáo
Kế toán muốn in được chứng từ ghi tăng của nhiều CCDC trên cùng 1 phiếu để tiết kiệm thời gian và chi phí in chứng từ
Khi in hóa đơn bán hàng và đơn đặt hàng kế toán muốn hiển thị được Tên hàng hóa khai báo trên danh mục và Diễn giải trên chứng từ